VESTI:
Početna / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

ODLUKA O DODELI UGOVORA: izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-32/2018 Broj odluke: 404-32/2018 Datum: 07.11.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Harmonija projekt“ d.o.o. iz Valjeva, Vojvode ... Read More »

DODELI UGOVORA: Nabavka sadnica za pošumnjavanje

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-31/2018 Broj odluke: 404-31/2018 Datum: 05.11.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Micelini“ d.o.o. Valjevo , Rajkovačka 17, ... Read More »

ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI nabavka materijala za javno osvetljenje

Opština Osečina Adresa: Karađorđeva 78 Broj: 404-12/2018 Datum:01.11.2018. godine   Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI nabavka materijala za javno osvetljenje broj 404-12/2018 od 28.03.2018. ... Read More »

ODBACUJE SE predlog kandidata Ozrena Pavić iz Plušca

Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ br. 129/07, 34/2010- Odluka US i 54/2011) i na osnovu člana 50, 51. stav 1 Odluke o mesnim zajednicama („Opštinski službeni glasnik“, br. 2/09, 3/10), razmatrajući predlog kandidata za člana Saveta u MZ Plužac, broj 5/2018 od ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA  Na osnovu člana 4. 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“ br.21/2016), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik ... Read More »

Plan rada inspekcije za 2019 godinu

Komunalna inspekcija-plan rada za 2019.god. Komunalno-tržišna inspekcija -Plan rada za 2019.godinu Saobraćajna inspekcija-Plan rada 2019.godine Read More »

OGLAS: Za prikupljanje pisanih ponuda za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Osečina

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Komisija za sprovođenje postupaka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davnja u zakup stvari u javnoj svojini opštine Osečina kao i postupaka javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda Broj: 463-4/2018 Dana: 25.10.2018. god. O s e č i n a Na osnovu Odluke Skupštine opštine Osečina ... Read More »

Rešenje o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu

Na osnovu čl.51. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015), čl.46. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“br.129/07 i 83/2014 – dr.zakon) člana 65.Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “broj 7/08 i 6/2015) člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni ... Read More »

ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Opština Osečina Adresa: Karađorđeva 78 Broj: 404-5/2018 Datum:18.10.2018. godine   Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje ... Read More »

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI OSEČINA

oglas II krug Read More »

Scroll To Top