VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 14)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2015/2016. godini

prevoz putnika

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina Internet stranica naručioca : www.osecina.com Vrsta naručioca: Lokalna samouprava Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Vrsta predmeta: usluge Opis predmeta nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2015/2016. ... Read More »

KONKURS O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Dodela bespovratnih sredstava za kupljenu novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u iznosu od 30 %, odnosno do 200.000,00 dinara (umanjen za iznos PDV-a), a za poljoprivredna gazdinstva sa marginalnih područja (Skadar, Dragodol i Carina) u iznosu od 40% od vrednosti kupljene opreme i mehanizacije odnosno do 300.000,00 dinara (umanjen za ... Read More »

Popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda

Na osnovu čl.63. Zakona o javnim nabavkama(“Službeni glasnik RS“ br.124/2012) Komisija za javnu nabavku donosi ODLUKU U delu II konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda, br.404-18/2015 od 22.04.2015. godine, Specifikacija radova, pod red.br.2. reči “prevoz i ugradnja lomljenog kamena ø50 cm ≥“ menjaju ... Read More »

MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP I KLASTERE

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je objavila Javni poziv za realizaciju mentoring programa za 100 novoosnovanih i postojećih mikro, malih,srednjih preduzeća i preduzetnika. Ovaj program se sprovodi u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama. Cilj ovog projekta jeste  besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava/klastera u trajanju od 50 sati ... Read More »

ODRŽAVANJE JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-14/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje javnog osvetljenja na teritoriji ... Read More »

JAVNA NABAVKA USLUGE INFORMISANJA ‐ NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-12/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je informisanje, oblikovana po partijama  i to: Partija  ... Read More »

PROGRAM STRUČNA PRAKSA U 2015. GODINI

Ljudski resursi

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 70. Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.12/12 i 20/13) a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja ... Read More »

PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU

prevoz putnika

Na osnovu člana 8. Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS“ br.16/97 i 42/98),člana 46.Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“129/07) člana 65. Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ 7/08)člana 2. i 23.Odluke o opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “br.10/08) Opštinsko veće opštine Osečina na sednici održanoj dana ... Read More »

Konkurs za subvencionisanje kamata na kratkoročne poljoprivredne kredite

Opština Osečina je, u cilju podsticanja poljoprivredne proizvodnje u 2015 godini, raspisala  Konkurs za subvencionisanje kamata na kratkoročne poljoprivredne kredite koji se mogu koristiti za razne namene. Vreme trajanja konkursa je do utroška sredstava. Prijava ze konkurs se može preuzeti u Kancelariji za poljiprivredu-kontakt osoba Dušan Vučićević, a dokumetacija se ... Read More »

Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-10/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka ... Read More »

Scroll To Top