VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 20)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

NABAVKA MATERIJALA ZA KANALIZACIONU MREŽU

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-39/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka materijala za kanalizacionu ... Read More »

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA

Na osnovu člana 6. i 7 a. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 47/2013) i člana 12., 38. i 116. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“, broj 7/2008 i 6/2015), Skupština opštine Osečina na sednici održanoj dana 23.11.2015. ... Read More »

JAVNE NABAVKE -INTERNI PLAN i PRAVILNIK

INTERNI PLAN (word) INTERNI PLAN (pdf) PRAVILNIK (word) PRAVILNIK (pdf) Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA JAVNE NABAVKE SADNICE ŠLJIVA

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-36/2015 Broj odluke: 404-36/2015 Datum: 12.11.2015. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi   ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI   UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Kalem ... Read More »

Nabavka sadnice šljiva

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-36/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka sadnice šljiva, dobra, oznaka iz opšteg ... Read More »

PRAVILNIK O NAČINU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Na osnovu člana 16. i 17.Zakona o zaštiti uzbunjivača (“Službeni glasnik RS“ broj 128/2014) i člana 77. Statuta opštine Osečina ( “Opštinski službeni glasnik“ br.7/08) člana 25. Odluke o organizaciji opštinske uprave opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ br.10/08) načelnik Opštinske uprave opštine Osečina donosi : PRAVILNIK O NAČINU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA, ... Read More »

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2015/2016. godini

prevoz putnika

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina Internet stranica naručioca : www.osecina.com Vrsta naručioca: Lokalna samouprava Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Vrsta predmeta: usluge Opis predmeta nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2015/2016. ... Read More »

KONKURS O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Dodela bespovratnih sredstava za kupljenu novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u iznosu od 30 %, odnosno do 200.000,00 dinara (umanjen za iznos PDV-a), a za poljoprivredna gazdinstva sa marginalnih područja (Skadar, Dragodol i Carina) u iznosu od 40% od vrednosti kupljene opreme i mehanizacije odnosno do 300.000,00 dinara (umanjen za ... Read More »

Popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda

Na osnovu čl.63. Zakona o javnim nabavkama(“Službeni glasnik RS“ br.124/2012) Komisija za javnu nabavku donosi ODLUKU U delu II konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda, br.404-18/2015 od 22.04.2015. godine, Specifikacija radova, pod red.br.2. reči “prevoz i ugradnja lomljenog kamena ø50 cm ≥“ menjaju ... Read More »

MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP I KLASTERE

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je objavila Javni poziv za realizaciju mentoring programa za 100 novoosnovanih i postojećih mikro, malih,srednjih preduzeća i preduzetnika. Ovaj program se sprovodi u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama. Cilj ovog projekta jeste  besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava/klastera u trajanju od 50 sati ... Read More »

Scroll To Top