VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 4)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Održavanje javne rasvete – rasveta kod Krušika

javno osvetljenje

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-14/2017 Broj odluke: 404-14/2017 Datum:21.04.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Fer ... Read More »

Izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-18/2017 Broj odluke: 404-18/2017 Datum: 08.05.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU o dodeli ugovora UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Institut IMS a.d. Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br. 43, matični broj 07008139, ... Read More »

Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole “Braća Nedić“ u Osečini

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Broj:404-9/2017 Dana:13.04.2017. OSEČINA PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće: 1. PITANJE: S obziorm da ste u današnjem odgovoru napisali da će se ... Read More »

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017.godini

konkurs mediji 2017 obrazac 2. Finansijski deo izvestaja obrazac Narativni i finansijski izvestaj Obrazac 1- Budžet projekta Obrazac1 -Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja Read More »

Revizioni poslovi, usluge eksterne revizije završnog računa budžeta

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-13/2017 Broj odluke: 404-13/2017 Datum:14.03.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Stanišić Audit“ ... Read More »

IMENUJE SE Žalbena komisija Opštinske uprave Osečina u sledećem sastavu

Na osnovu čl.46.Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“br.129/07 i 83/2014 – dr.zakon), čl. 173. -183. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“ br. 21/2016),  čl. 65.Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “broj 7/08 i 6/2015) člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

lokana samouprava

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA Na osnovu člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“ br.21/2016), člana 13. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, ... Read More »

Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka iz opšteg ... Read More »

Odluka o dodeli ugovora za implementaciju i održavanje sistema za kontrolu i naplatu parkiranja

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje za implementaciju i održavanje sistema za kontrolu i ... Read More »

Odluka – Nabavka materijala za javno osvetljenje dobra

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku materijala za javno osvetljenje, dobra, oznaka iz opšteg rečnika ... Read More »

Scroll To Top