VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Revizioni poslovi, usluge eksterne revizije završnog računa budžeta
Revizioni poslovi, usluge eksterne revizije završnog računa budžeta

Revizioni poslovi, usluge eksterne revizije završnog računa budžeta

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-13/2017
Broj odluke: 404-13/2017
Datum:14.03.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

 1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Stanišić Audit“ d.o.o. Beograd

Danijelova br.32, matični broj 17234412, PIB101512288, u postupku javne nabavke revizioni poslovi, usluge eksterne revizije završnog računa budžeta  Opštine Osečina za 2016. godinu, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Usluge finansijske revizije – 79212100 – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 06.03.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, revizioni poslovi, usluge eksterne revizije završnog računa budžeta  Opštine Osečina za 2016. godinu,  br. 404-13/2017,  a dana 06.03.2017. godine dostavio poziv potencijalnim ponuđačima na  3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je revizioni poslovi, usluge eksterne revizije završnog računa  budžeta   Opštine Osečina za 2016. godinu.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 250.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2  ponuđača:

 

 1. “Stanišić Audit“ d.o.o. Beograd, Danijelova br.32, matični broj 17234412, PIB 101512288
 2. “Revizija Plus-Pro“ d.o.o. Beograd, Vojvode Dobrnjca br.28, matični broj 17457535, PIB 102640269

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač “Stanišić Audit“ d.o.o. Beograd, ponudio je cenu 250.000,00 din. bez PDV-a;
 2. Ponuđač “Revizija Plus-Pro“ d.o.o. Beograd ponudio je cenu 280.000,00 din. bez PDV-a
 3. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda “Stanišić audit“ d.o.o. Beograd i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Vesna Pavlović član i Miodrag Stanišić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču “Stanišić Audit“ d.o.o. Beograd, Danijelova br.32, matični broj 17234412, PIB 101512288, ponuda br.41 od 07.08.2017. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

Scroll To Top