VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada informacionog web portala za investitore za potrebe opštine Osečina
Izrada informacionog web portala za investitore za potrebe opštine Osečina

Izrada informacionog web portala za investitore za potrebe opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-19/2017
Broj odluke: 404-19/2017
Datum:16.05.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

 1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču M3 SMART CAPITAL d.o.o. Beograd,

Makedonska br.21, matični broj 21093670, PIB 108919160, u postupku javne nabavke izrada informacionog web portala za investitore za potrebe opštine Osečina – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 08.05.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada informacionog web portala za investitore za potrebe opštine Osečina, br. 404-19/2017,  a dana 08.05.2017. godine dostavio poziv na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je izrada informacionog web portala za investitore za potrebe opštine Osečina.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 390.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3  ponuđača:

 1. M3 SMART CAPITAL doo Beograd – Stari grad, ul Makedonska 21, matični broj 21093670, PIB 108919160
 2. Ondo SETI d.o.o. Beograd-Savski venac, ul. Slavka Ćuruvije 19/3, matični broj 21050199, PIB 108698839
 3. INNOVA_LINK Aleksandar Arsić pr, Beograd-Zvezdara, ul. Živka Davidovića 73, matični broj 62862947, PIB 107608787

3. Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač M3 SMART CAPITAL doo Beograd – Stari grad, ponudio je cenu u iznosu od 390.000,00 din. ;
 2. Ponuđač INNOVA_LINK Aleksandar Arsić pr, Beograd-Zvezdara, ponudio je cenu u iznosu od 430.000,00 din. ;
 3. Ponuđač Ondo SETI d.o.o. Beograd-Savski venac, ponudio je cenu u iznosu od 470.000,00 din.;

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda M3 SMART CAPITAL doo Beograd – Stari grad, ponuda br.70 od 09.05.2017. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,  Željko Andrić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču M3 SMART CAPITAL d.o.o. Beograd, Makedonska br.21, matični broj 21093670, PIB 108919160, ponuda br.70 od 09.05.2017. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE
Milan Urošević

Scroll To Top