VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Usluga edukacije mladih u vezi bezbednosti saobraćaja

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Usluga edukacije mladih u vezi bezbednosti saobraćaja

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-11/2018
Broj odluke: 404-11/2018
Datum: 12.03.2018. godine
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču STOP SPEED doo Ub, ul.Aleksića Imanje br.7 , matični broj 20514469, PIB 106022587, u postupku javne nabavke, usluge, usluga edukacije mladih u vezi bezbednosti saobraćaja – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 01.03.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, usluga edukacije mladih u vezi bezbednosti saobraćaja br. 404-11/2018, a dana 01.03.2018. godine dostavio poziv na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge.

Predmet javne nabavke je usluga edukacije mladih u vezi bezbednosti saobraćaja

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 250.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

 1. STOP SPEED doo Ub, ul.Aleksića Imanje br.7 , matični broj 20514469 PIB 106022587
 2. Bolid doo Lajkovac, Vojvode Mišića br.2, matični broj 07641036, PIB 101938788
 3. Auto-Signal ortačko društvo Valjevo, ul.Vladike Nikolaja 50, matični broj 07635877, PIB 101901719

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač STOP SPEED doo Ub, ponudio je cenu u iznosu od 300.000,00 din. bez PDV-a
 2. Ponuđač Auto-Signal ortačko društvo Valjevo ponudio je cenu u iznosu od 345.000,00 din. bez PDV-a
 3. Ponuđač Auto-Signal ortačko društvo Valjevo ponudio je cenu u iznosu od 375.000,00 din. bez PDV-a
 4. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača STOP SPEED doo Ub i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije, Veličko Marković član Komisije i Suzana Gligorić član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču STOP SPEED doo Ub, ul.Aleksića Imanje br.7 , matični broj 20514469 PIB 106022587, ponuda br.42 od 08.03.2018. godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE
Milan Urošević

 

Scroll To Top