VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka računarske opreme
Nabavka računarske opreme

Nabavka računarske opreme

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-25/2018
Broj odluke: 404-25/2018
Datum: 10.08.2018. godine

 Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

 ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Recit d.o.o. Beograd, ul. Španskih boraca 24 b, matični broj 20703539, PIB 106905625, ponuda broj 83 od 07.08.2018.godine, u postupku JN male vrednosti nabavka računarske opreme br.404-25/2018.

 Obrazloženje

 Naručilac je dana 31.07.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-25/2018, za javnu nabavku: nabavka računarske opreme, dobra, a dana 31.07.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 

1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-dobra.

 Predmet javne nabavke je nabavka računarske opreme-dobra.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 896.667,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

 2. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1 ponuđač:

 1. Recit d.o.o. Beograd, ul. Španskih boraca 24 b, amtični broj 20703539, PIB 106905625

 3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedna).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 4. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač Recit d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 891.666,00 dinara bez PDV-a

   

5. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Ponuđač Recit d.o.o. Beograd , zavedena pod brojem 83, i predložila naručiocu njegov izbor.

6. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 7. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik, Milan Petrović član i Snežana Milošević član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču

Recit d.o.o. Beograd, ul. Španskih boraca 24 b, amtični broj 20703539, PIB 106905625, ponuda broj 83 od 07.08.2018.godine

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

 POUKA O PRAVNOM LEKU:

 Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 ODGOVORNO LICE

   Milan Urošević

Scroll To Top