VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m
ODLUKA O DODELI UGOVORA: izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m

ODLUKA O DODELI UGOVORA: izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-32/2018
Broj odluke: 404-32/2018
Datum: 07.11.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Harmonija projekt“ d.o.o. iz Valjeva, Vojvode Mišića br. 13/B, matični broj 20019280, PIB 103828460, ponuda br.100 od 31.10.2018. godine, u postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m – idejni projekat i projekat za izvođenje

Obrazloženje

Naručilac je dana 25.10.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m – idejni projekat i projekat za izvođenje, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71000000-arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge, br. 404-32/2018, a dana 25.10.2018. godine poziv za dostavljanje ponuda dostavljen je poštom na tri adrese i objavljen na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge.

Predmet javne nabavke je izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m – idejni projekat i projekat za izvođenje

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 480.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2 ponuđača:

1.“Harmonija projekt“ d.o.o. iz Valjeva, Vojvode Mišića br. 13/B, matični broj 20019280, PIB 103828460

2.“Valjevoplan“ iz Valjeva, Uzun Mirkova br.2/2, matični broj 55835560, PIB 102946887

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 

  1. Ponuđač “Harmonija projekt“ d.o.o. Valjevo ponudio je cenu u iznosu od 480.000,00 dinara bez PDV-a
  2. Ponuđač “Valjevoplan“ iz Valjeva ponudio je cenu u iznosu od 500.000,00 dinara bez PDV-a

 

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda “Harmonija projekt“ d.o.o. Valjevo, i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije, Željko Andrić zamenik člana Komisije i Veličko Marković član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču “Harmonija projekt“ d.o.o. iz Valjeva, Vojvode Mišića br. 13/B, matični broj 20019280, PIB 103828460, ponuda br.100 od 31.10.2018. godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top