VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Asfaltiranje pristupnog puta na obilaznicu
Asfaltiranje pristupnog puta na obilaznicu

Asfaltiranje pristupnog puta na obilaznicu

Predmet javne nabavke, broj JN404-5/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je asfaltiranje pristupnog puta na obilaznicu, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45233140

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca ….

konkursna-dokumentacija

poziv-asfaltiranje

Scroll To Top