VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / DODELA UGOVORA – Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini
DODELA UGOVORA – Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini

DODELA UGOVORA – Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-11/2017
Broj odluke: 404-11/2017
Datum: 11.08.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 1. UGOVOR SE DODELJUJE: GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 29 b, matični broj 07367236, PIB 100068813, Almaks d.o.o.Beograd, Gospodara Vučića br.129, matični broj 06698182, PIB 100571552 i Alfaco Inženjering d.o.o. Čačak, Braće Stanić br. 47, matični broj 06981607, PIB 101107749 zajednička ponuda br.86 od 26.07.2017. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 20.02.2017. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-11/2017, izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45262700- adaptacija zgrada, a dana 15.06.2017. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 4 (četiri) ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka, otvoreni postupak, radovi.

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 26.055.508,73 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: Zaključkom Vlade br.351-9647/2016 od 11.10.2016. godine usvojen je Izveštaj radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u sektoru obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kojim je odobren preliminarni spisak objekata javne namene koji će finansirati Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima iz sredstava koja će biti obezbeđena iz međunarodne razvojne pomoći, finansijskih i nefinansijskih donacija i kredita kao i iz budžeta Republike Srbije u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta i budžeta jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa Programom obnove i unapređenja objekata javne namene u sektoru obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite (Zaključak Vlade br.351-3817/2016)  kao i Programom o izmenama i dopunama Programa obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, koji je usvojen Zaključkom Vlade od 24. 01.2017. godine 05 broj 351-562/2017-1.

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 4 (četiri)  ponuđača:

 1. Grupa ponuđača : Samex Groupr d.o.o. Beograd, ul.Aleksandra Stambolijskog br.26, matični broj 07483031, PIB 101184009, SZR Samex gradnja Boleč, ul. 22. decembar br.2 matični broj 62157836, PIB 105586792 i TVI d.o.o. Beograd ul.Stojana Matića br.44/2, matični broj 20663987, PIB 106707005
 2. Grupa ponuđača: Roofs d.o.o. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.5/III /10 matični broj 20193646, PIB 104585408, Probanat-izgradnja d.o.o. Beograd Preševska 42, matični broj 08782105, PIB 102757023 i Tesla – sistemi d.o.o. Novi Beograd, Milentija Popovića 32a, matični broj 20194596, PIB 104593699
 3. Zajednička ponuda: GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo, Milovana Glišića br.56, matični broj 20417099, PIB 105592947. SZR Linija, Valjevo, ul. Obilazni put bb, matični broj 55569649, PIB 101900009 , Procesor Elektronika d.o.o. Valjevo, Karađorđeva 120/5 , matični broj 17296019, PIB 100075755, SZR-STR Simon Valjevo, Senjak br.23, matični broj 54720084, PIB100074631 i Frenki alarm d.o.o. Valjevo, Naselje Oslobodioci Valjeva br.73/6, matični broj 07626304, PIB 100070559
 4. Zajednička ponuda: GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 29 b, matični broj 07367236, PIB 100068813, Almaks d.o.o.Beograd, Gospodara Vučića br.129, matični broj 06698182, PIB 100571552 i Alfaco Inženjering d.o.o. Čačak, Braće Stanić br. 47, matični broj 06981607, PIB 101107749

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 4.

 1. U ponudi ponuđača GPD Key d.o.o. Valjevo, Almaks d.o.o.Beograd i Alfaco Inženjering d.o.o. Čačak, uočena je računska greška te je  u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.
 2. U ponudi ponuđača GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo, SZR Linija, Valjevo,  Procesor Elektronika d.o.o. Valjevo,  SZR-STR Simon Valjevo i Frenki alarm d.o.o. Valjevo  uočena je računska greška te je  u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.
 3. Od ponuđača Samex Groupr d.o.o. Beograd, SZR Samex gradnja Boleč, i TVI

d.o.o. Beograd traženo je dodatno objašnjenje, odnosno da dostave kopiju međusobnog ugovora u okviru konzorcijuma (grupe ponuđača) u vezi sa  potvrdom Grada Beograda-Gradska uprava grada Beograda za JN izvođenje radova druge faze adaptacije i sanacije objekta otvorenog stadiona SRC “Tašmajdan“ u Beogradu, iz kojih će se videti finansijski udeo pravnih lica na koje se potvrda odnosi. Isti je dostavljen u određenom roku.

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:

 • ponuda ponuđača  Roofs d.o.o. Novi Beograd,  Probanat-izgradnja d.o.o.

Beograd  i Tesla – sistemi d.o.o. jer  nije dostavio dokaz o ispunjenosti obaveznih uslova u skladu sa čl.75. stav 1 .t.5. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom, odnosno nije dostavio ovlašćenje sektora za vanredne situacije Republike Srbije izdato privrednom društvu odnosno drugom pravnom licu za obavljanje poslova izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara  i kao takva je neprihvatljiva i nije uzeta u razmatranje;

 • ponuda ponuđača Samex Groupr d.o.o. Beograd, SZR Samex gradnja Boleč, i TVI

d.o.o. Beograd jer nije ispunio traženi uslov u pogledu poslovnog kapaciteta. U naknadno dostavljenom Sporazumu o zajedničkom izvršenju posla između Samex Groupr d.o.o. Beograd i Mikro Fil Mont Aranđelovac definisano je da pomenute radove (na sanaciji stadiona i obnovi klizišta ) izvode zajedno, te deo posla pripada i drugom članu grupe Mikro Fil Mont Aranđelovac. Sanacija stadiona i obnova klizišta ne odgovara traženom uslovu konkursne dokumentacije jer nije u pitanju objekat visokogradnje i ne mogu se priznati u traženi poslovni kapacitet jer nisu istovetni predmetu javne nabavke, i kao takva je neprihvatljiva i nije uzeta u razmatranje;

– ponuda ponuđača GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo,  SZR Linija, Valjevo,  Procesor Elektronika d.o.o. Valjevo,  SZR-STR Simon Valjevo i Frenki alarm d.o.o. Valjevo jer nije dostavio pismo o namerama banke za otklanjanje grešaka u garantnom roku u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Dostavljeno pismo o namerama banke nije  obavezujuće pismo banke,  ima odrednicu koja se odnosi na poslovnu politiku banke, nije zavedeno, i kao takva je neprihvatljiva i nije uzeta u razmatranje;

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1.Ponuđači – zajednička ponuda: GPD Key d.o.o. Valjevo, Almaks d.o.o.Beograd i Alfaco Inženjering d.o.o. Čačak, ponudili su  24.902.644,68  dinara bez PDV-a

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača GPD Key d.o.o. Valjevo, Almaks d.o.o.Beograd i Alfaco Inženjering d.o.o. Čačak, zavedena pod brojem 86 i predložio naručiocu njegov izbor.

 1. Podizvođač

Ponuđači će radove  izvršiti  u skladu sa Sporazumom o formiranju konzorcijuma br. 878/17-I od 17.07.2017. godine.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Komisija za javne nabavke u sastavu: Milan Urošević zamenik predsednika, Vuk Stanković član Komisije i Veličko Marković član Komisije.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javnu nabavku  i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču:   GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 29 b, matični broj 07367236, PIB 100068813, Almaks d.o.o.Beograd, Gospodara Vučića br.129, matični broj 06698182, PIB 100571552 i Alfaco Inženjering d.o.o. Čačak, Braće Stanić br. 47, matični broj 06981607, PIB 101107749, zajednička ponuda br.86 od 26.07.2017. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  deset dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top