VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / DODELA UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini,
DODELA UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini,

DODELA UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini,

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-9/2017
Broj odluke: 404-9/2017
Datum: 01.08.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE dodeljuje GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 29 b, matični broj 07367236, PIB 100068813 i Tehno Vinča d.o.o. Beograd, ul.Trgovačka br.88/8, matični broj 17542702, PIB 1033164226, zajednička ponuda br.67 od 25.04.2017. godine.

Stavlja se van snage Odluka o dodeli ugovora br.404-9/2017 od 21.07.2017. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 02.02.2017. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-9/2017, izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini, radovi , oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45262700- adaptacija zgrada, a dana 09.03.2017. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 6 (šest) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka, otvoreni postupak, radovi.

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 51.820.100,70 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: Zaključkom Vlade br.351-9647/2016 od 11.10.2016. godine usvojen je Izveštaj radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u sektoru obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, u skladu sa Programom obnove i unapređenja objekata javne namene u sektoru obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite (Zaključak Vlade br.351-3817/2016)  kojim je odobren preliminarni spisak objekata javne namene koji će finansirati Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima iz sredstava koja će biti obezbeđena iz međunarodne razvojne pomoći, finansijskih i nefinansijskih donacija i kredita kao i iz budžeta Republike Srbije u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta i budžeta jedinice lokalne samouprave.

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 6 (šest)  ponuđača:

 1. Grupa ponuđača : Samex Groupr d.o.o. Beograd, ul.Aleksandra Stambolijskog br.26, matični broj 07483031, PIB 101184009, SZR Samex gradnja Boleč, ul. 22. decembar br.2 matični broj 62157836, PIB 105586792 i TVI d.o.o. Beograd ul.Stojana Matića br.44/2, matični broj 20663987, PIB 106707005
 2. Grupa ponuđača: GR Tetra Valjevo, ul. Vojvode Mišića br.66/15, matični broj 55019703, PIB100078006, Termomont d.o.o. Beograd, Braće Nedić br.1, matični broj 07729561, PIB 100290037 i Vatro-as d.o.o. Valjevo, Popučke Ćatin put bb, matični broj 17618202, PIB 103642288
 3. Grupa ponuđača: Modulor d.o.o. Beograd, ul. Nikolaja Saltikova br.61, matični broj 06042902, PIB 100829676 i Tesla sistemi d.o.o. Beograd, ul. Milentija Popovića br.32a, amtični broj 20194596, PIB 104593699
 4. Zajednička ponuda: Gat d.o.o. Novi Sad, ul. Bulevar Oslobođenja br.30A, matični broj 08311137, PIB 100447637 i Axis građevinski biro d.o.o. Novi Sad, ul. Šumadijska 21, matični broj 20554835, PIB 106206387
 5. Zajednička ponuda: GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 29 b, matični broj 07367236, PIB 100068813 i Tehno Vinča d.o.o. Beograd, ul.Trgovačka br.88/8, matični broj 17542702, PIB 1033164226
 6. Zajednička ponuda: GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo, Milovana Glišića br.56, matični broj 20417099, PIB 105592947. SZR Linija, Valjevo, ul. Obilazni put bb, matični broj 55569649, PIB 101900009 , Elektrovolt d.o.o. Valjevo, Knez Mihailova br.77, matični broj 17019490, PIB 100068602, SZR-STR Simon Valjevo, Senjak br.23, matični broj 54720084, PIB100074631 i Frenki alarm d.o.o. Valjevo, Naselje Oslobodioci Valjeva br.73/6, matični broj 07626304, PIB 100070559

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 6.

 1. U ponudi ponuđača GR Tetra Valjevo, Termomont d.o.o. Beograd i Vatro-as d.o.o. Valjevo, uočena je računska greška te je  u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.
 2. U ponudi ponuđača Samex Groupr d.o.o. Beograd, SZR Samex gradnja Boleč i TVI d.o.o. Beograd uočena je računska greška te je  u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.
 3. U ponudi ponuđača Modulor d.o.o. Beograd i Tesla sistemi d.o.o. Beograd, uočena je računska greška te je u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.
 4. U ponudi ponuđača GPD Key d.o.o. Valjevo i Tehno Vinča d.o.o. Beograd uočena je računska greška te je u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.
 5. U ponudi ponuđača Gat d.o.o. Novi Sad i Axis građevinski biro d.o.o. Novi Sad uočena je računska greška te je u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.

Komisija za javnu nabavku je, u skladu sa Rešenjem Republičke komisije za zaštitu

prava u postupcima javnih nabavki br.4-00-734/2017 od 16.06.2017. godine, svojim zahtevom za dodatno objašnjenje tražila dodatna objašnjenja kao i bankarske garancije za ozbiljnost ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom, obzirom da je istim, zbog pokrenutog zahteva za zaštitu prava, istekao rok važnosti.

Po zahtevu za dodatno objašnjenje br.404-9/2017 od 13.07.2017. godine dodatna objašnjenja dostavili su sledeći ponuđači:

 1. GPD Key d.o.o. Valjevo i Tehno Vinča d.o.o. Beograd,
 2. GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo, SZR Linija Valjevo,  Elektrovolt d.o.o. Valjevo, SZR-STR Simon Valjev i Frenki alarm d.o.o. Valjevo
 3. Gat d.o.o. Novi Sad i Axis građevinski biro d.o.o. Novi Sad

Odluka o dodeli ugovora, br.404-9/2017, ponuđaču – zajednička ponuda: GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo,  SZR Linija Valjevo,  Elektrovolt d.o.o. Valjevo, SZR-STR Simon Valjev i Frenki alarm d.o.o. Valjevo, doneta je 21.07.2017. godine a objavljena na portalu javnih nabavki dana 24.07.2017. godine.

Dana 31.07.2017. godine ponuđač “Key“ Valjevo dostavio je mejlom, a 01.08.2017.godine i poštom, zahtev za izmenu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.404-9/2017 od 21.07.2017. godine.

Dana 27.07.2017. godine predstavnik navedenog ponuđača izvršio je uvid u konkursne

dokumentacije ponuđača koji su učestvovali u postupku predmetne javne nabavke i tom prilikom uočio nedostatke koje navodi u zahtevu za izmenu Odluke i to:

 • uvidom u glavni projekat investicionog održavanja objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini, koji je uradilo preduzeće “Valjevo plan“ d.o.o. Valjevo, projekat Zaštite od požara uradila je i overila svojim pečatom i potpisom Ljubinka Uzunović, licenca br.350 E 001 06, koja je u stalnom radnom odnosu u preduzeću “Frenki Alarm“ d.o.o. Valjevo, koja je kao član grupe izabranog ponuđača i predmetnom poslu će izvoditi poslove protivpožarne zaštite. Izabrani ponuđač, koga čine članovi konzorcijuma GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo,kao ovlašćeni član i  SZR Linija Valjevo,  Elektrovolt d.o.o. Valjevo, SZR-STR Simon Valjev i Frenki alarm d.o.o. Valjevo, kao članovi grupe  podneli su ponudu u suprotnosti sa čl.23. Zakona o javnim nabavkama (zaštita integriteta postupka) kojim je propisano da lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, pripremi konkursne dokumentacije ili pojedinih njihovih delova i sa njim povezano lice ne može nastupati kao ponuđač ili kao podizvođač ponuđača, niti može sarađivati sa ponuđačima ili podizvođačima prilikom ppripremanja ponude. U tom slučaju Naručilac je dužan da odbije ponudu i da bez odlaganja obavesti nadležne organe.
 • Uvidom u konkursnu dokumentaciju preduzeća “Gat“ d.o.o. Novi Sad kao ovlašćenog člana i “ Axis građevinski biro“ d.o.o. Novi Sad kao člana grupe dostavljen je Ugovor o delu u suprotnosti sa Zakonom o radu po kome pravno lice može da zaključi ugovor o delu samo sa licem koje se bavi poslovima koji nisu iz delatnosti preduzeća, a pošto je  “Gat“ d.o.o. Novi Sad naveo u Ugovoru o zajedničkom nastupu da će izvoditi mašinske instalacije, koje su kao takve jedna od njihovih registrovanih delatnosti, bilo je dužno da sa licem sa licencom 430, dostavi Ugovor o radu.

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:

– ponuda ponuđača Modulor d.o.o. Beograd i Tesla sistemi d.o.o. Beograd, licenca br.430 na ime Petar I. Vujić je u redu ali nije dostavljena potvrda inženjerske komore i obzirom da je nepotpuna nije uzeta u razmatranje.

– ponuda ponuđača GR Tetra Valjevo, Termomont d.o.o. Beograd i Vatro-as d.o.o. Valjevo jer je kao jedan od dokaza za dokazivanje  uslova  kadrovskog kapaciteta dostavio  ugovor o delu zaključen između GR “Tetra“ Rakić Andrija preduzetnik i Ristivojević Vladana dipl.inženjera elektrotehnike, kao odgovornog izvođača radova za elektroinstalacione radove a isti po Rešenju Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br.4-00-734/2017 od 16.06.2017. godine nije u skladu sa čl.199. Zakona o radu i obzirom da je nepotpuna nije uzeta u razmatranje.

– ponuda ponuđača Samex Groupr d.o.o. Beograd,  SZR Samex gradnja Boleč i TVI d.o.o. Beograd jer po zahtevu za dodatno objašnjenje br.404-9/2011 od 13.07.2017. godine nije  u određenom roku  dostavljena tražena dokumentacija i  kao takva nije uzeta u razmatranje .

– ponudu ponuđača GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo,  SZR Linija Valjevo,  Elektrovolt d.o.o. Valjevo, SZR-STR Simon Valjev i Frenki alarm d.o.o. Valjevo, obzirom da su podneli ponudu u suprotnosti sa čl.23. Zakona o javnim nabavkama

– ponudu ponuđača Gat d.o.o. Novi Sad,  i Axis građevinski biro d.o.o. Novi Sad, obzirom da je dostavljen je Ugovor o delu u suprotnosti sa Zakonom  o radu po kome pravno lice može da zaključi ugovor o delu samo sa licem koje se bavi poslovima koji nisu iz delatnosti preduzeća, a pošto je  “Gat“ d.o.o. Novi Sad naveo u Ugovoru o zajedničkom nastupu da će izvoditi mašinske instalacije, koje su kao takve jedna od njihovih registrovanih delatnosti, bilo je dužno da sa licem sa licencom 430, dostavi Ugovor o radu. (Shodno primena Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br.4-00-734/2017 od 16.06.2017. godine )

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1.Ponuđači – zajednička ponuda :  GPD Key d.o.o. Valjevo i Tehno Vinča d.o.o. Beograd ponudili su 42.235.580,95 dinara bez PDV-a

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača GPD Key d.o.o. Valjevo i Tehno Vinča d.o.o. Beograd,

zavedena pod brojem 67 i predložio naručiocu njegov izbor.

 1. Podizvođač

Ponuđači će radove  izvršiti  u skladu sa Ugovorom o konzorcijumu – sporazumu grupe ponuđača o formiranju zajedničke ponude sa ovlašćenjem br.350/17 od 21.03.2017. godine.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Komisija za javne nabavke u sastavu:Milan Urošević zamenik predsednika, Vuk Stanković član Komisije i Veličko Marković član Komisije.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javnu nabavku  i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču

GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 29 b, matični broj 07367236, PIB 100068813 i Tehno Vinča d.o.o. Beograd, ul.Trgovačka br.88/8, matični broj 17542702, PIB 1033164226, zajednička ponuda br.67 od 25.04.2017. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  deset dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top