VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Dodela ugovora za izradu geomehaničkih elaborata za izgradnju kuća oštećenih klizištem
Dodela ugovora za izradu geomehaničkih elaborata za izgradnju kuća oštećenih klizištem

Dodela ugovora za izradu geomehaničkih elaborata za izgradnju kuća oštećenih klizištem

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-39/2015

Broj odluke: 404-39/2015

Datum: 29.12.2015. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

 

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču, Biro za geološka istraživanja “Geobiro-Va“ Valjevo, matični broj 60240671, PIB 104488711, ponuda broj 64 od 25.12.2015. godine.

 

Obrazloženje

 

Naručilac je dana 17.12.2015. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-39/2015, za izradu geomehaničkih elaborata za izgradnju kuća oštećenih klizištem i objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina, dana 17.12.2015. godine.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 4 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti, usluge.

Predmet javne nabavke je izrada geomehaničkih elaborata za izgradnju kuća oštećenih klizištem, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:71000000 – arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 700.000,00 dinara.

 

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 4 ponuđača:

1.“Geourb Group“ d.o.o. Beograd, ul.Vatroslava Jagića br.14, matični broj17513907, PIB103093927

2.“Geoput“ d.o.o. Beograd, ul. Tome Rosandića br.2, matični broj 17404571, PIB 100025818

3.Biro za geološka istraživanja “Geobiro-Va“ Valjevo, ul.Koste Abraševića br.9, matični broj 60240671, PIB 104488711

4.Centar M Geotehnika“ d.o.o. Beograd, ul.dr.Nike Miljanića br.7, matični broj17455877, PIB 102612651

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi: 4 (četiri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

 

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač Biro za geološka istraživanja “Geobiro-Va“ Valjevo je ponudio cenu 360.000,00 dinara bez PDV-a
 2. Ponuđač “Geourb Group“ d.o.o. Beograd je ponudio cenu 411.000,00 dinara bez PDV-a
 3. Ponuđač “Centar M Geotehnika“d.o.o.Beograd je ponudio cenu 688.000,00 din.bez PDV-a
 4. Ponuđač “Geoput“ d.o.o. Beograd je ponudio cenu 850.000,00 din. bez PDV-a

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Biro za geološka istraživanja “Geobiro-Va“ Valjevo, zavedena pod brojem 64 i predložila naručiocu njegov izbor.

 

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Darko Grujičić predsednik, Veličko Marković član, Suzana Gligorić, član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

 1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Biro za geološka istraživanja “Geobiro-Va“ Valjevo, ul.Koste Abraševića br.9, matični broj 60240671, PIB 104488711; ponuda broj 64 od 25.12.2015. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava (kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ) u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

NAČELNIK

Milan Urošević

Scroll To Top