VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Finansiranje aktivnosti udruženja
Finansiranje aktivnosti udruženja

Finansiranje aktivnosti udruženja

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

1. Učesnici javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Osečina za 2014 godinu namenjenih projektnim aktivnostima udruženja građana (u daljem tekstu : Javni konkurs) mogu biti organizacije i udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Osečina ili svoju aktivnost realizuju na teritoriji opštine Osečina  i upisana u registar kod nadležnog organa.

Jedinica organizacije , odnosno udruženje može  podneti više prijava na Konkurs, a sredstva iz budžeta  može dobiti za jedan program aktivnosti.

2. Prijave na  Javni konkurs podnose se na posebnom obrascu , na pisarnici Opštinske uprave opštine Osečina, koja se nalazi na adresi ul.Karađorđeva 78, 14253 Osečina ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom :

OPŠTINA OSEČINA – ODELJENJE ZA BUDŽET, PRIVREDU I JAVNE SLUŽBE

“Ne otvarati-prijava na Javni konkurs za finansiranje aktivnosti  udruženja građana za 2014 godinu   (programi od javnog interesa, u oblasti sporta, crkava i verskih zajednica)

 

Naziv i adresa podnosioca prijave na Javni konkurs:________________________________

Kontakt osoba:____________________________

Uz prijavu na Javni konkurs učesnik istog podnosi:

  •  prijava na Javni konkurs
  •  predlog projekta
  • predlog budžeta predmetnog projekta
  • overenu izjavu o prihvatanju  obaveze realizacije projekta
  • rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa

3. Obrazac prijave na Javni konkurs, obrazac predloga projekta, obrazac predloga budžeta predmetnog projekta, izjavu o prihvatanju  obaveze realizacije projekta mogu se preuzeti  na zvaničnoj internet stranici Opštine Osečina www.osecina.com navedeni obrasci moraju biti čitko popunjeni , elektronski, overeni i potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za zastupanje organizacije odnosno udruženja.Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane.

4. Postupak, ocenu i odluku o finansiranju predloga projekata pristiglih na Javni konkurs izvršiće Komisija za dodelu sredstava udruženjima građana imenovana od Opštinskog veća opštine Osečina.

5. Konkursnu dokumentaciju podneti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u listu “Napred“ Valjevo

Konkursna dokumentacija (download)

Scroll To Top