VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI – PRODUŽENJE ROKA
GRAĐEVINSKI RADOVI  NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI – PRODUŽENJE ROKA

GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI – PRODUŽENJE ROKA

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

Karađorđeva 78

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

(javna nabavka 404-11/2017)

1.Naziv  i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva  78, www.osecina.com

  1. Vrsta naručioca: organ jedinice lokalne samouprave

3.Vrsta postupka javne nabavke : otvoreni postupak

4.Produženje roka za podnošenje ponuda

5.Predmet javne nabavke : Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45262700 – adaptacija zgrada;

6.Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu javnih nabavki :  15.06.2017.godine.

7.Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka na portalu javnih nabavki: 20.07.2017.godine.

8.Razlog za produženje roka : izmene i dopune konkursne dokumetacije

Vreme podnošenja ponuda (novi rok)

Rok za podnošenje ponuda   do 26.07.2017.godine  do 9,00 časova.

9.Način preuzimanja konkursne dokumentacije : konkursna dokumentacija se može preuzeti neposredno na adresi naručioca, odnosno u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs  kao i na internet stranici naručioca www.osecina.com.

10.Način podnošenja ponude: Ponuđač je dužan da ponudu podnese do 26.07.2017.godine do 9,00 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, Osečina sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku broj 404-11/2017- Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini, radovi,–NE OTVARATI“

Ponuđač na poleđini koverte naznačava naziv, adresu, telefon i kontakt osobu, a na licu koverte stavlja zavodni pečat sa brojem i datumom ponude.

11.Mesto, vreme i način otvaranja ponude: javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 26.07.2017. godine sa početkom u  10,00  časova u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva 78 uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača.

Predstavnici ponuđača dostavljaju ovlašćenje za zastupanje koje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisom odgovornog lica ponuđača.

Ponuda dostavljena po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se  neblagovremenom. Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će je vratiti Ponuđaču, uz povratnicu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

12.Naručilac će doneti odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom u roku od 10 dana od dana izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

13.Osoba za kontakt : Milan Urošević  014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs

Na osnovu čl.63.Zakona o javnim nabavkama  ( “Službeni glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015, 68/2015 ), Pravilnika o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupcima javnih nabavki dobara ( “Službeni glasnik RS“ br.111/15) načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

O D L U K U

o izmenama i dopunama  konkursne dokumentacije-predmer radova

I U konkursnoj dokumentaciji javne nabavke u otvorenom postupku Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini, br.404-11/2017 vrši se izmena i dopuna konkursne dokumentacije – predmer radova i to:

  • u delu 3. Elektroenergetske instalacije, “A-El.ormani“ pozicija 3., kolona predmet JN, opis pozicije radova :

“ Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman GRO i to limeni ugrađen u zid, sa svim delovima

snabdeven »elzet« bravicama, u IP 45 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog ormana /1vrata

su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman zaštiti antikorozionom bojom/ sl. Evrotehna/

Isti montirati u zid u predviđen otvor, orman je ofarban i zaštićen postupkom atestirane plastifikacije,

Dimenzionisati i postaviti sličnu opisu elektro opremu

Orman obeleziti prema propisima: Mreža – tip zaštite od napona dodira

Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana

Mrežni deo

1 kom glavna tropolna sklopka u kućištu ro NS-150A/3P/500V/50Hz

3 kom led svetiljke-tinjalice zelene sa kućištem i osiguračima u klemi na vratima RO

3 kom ZUDS sklopka FID 40/0,03A

6 kom NN automatskih prekidača el. m. karakteristike(6kA) kriva C-25-3P

24 kom NN automatskih prekidača el. m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/4,6,10,16A

2 kom bakarne šine tropolne izolovane sine 20×3 mm 3P-most po 1m

40 kom obeležene redne izvodne kleme prema j. šemi 2,5 mm2

3 kom uvodna i izvodna redna klema 4P4-16mm2/škara

1 kom šina za Pe vodove

1 kom šina za N vodove

1 komplet din šine za montiranje opreme

5 m vodova P/F-10-6 m2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi

1 komplet pribora za spajanje provodnika

1 komplet sitnog vijčanog pribora,maske plexi

1 komplet bravica sa zabravljivanjem na dole i elzet kluč mehnizam evrotehna

Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova

Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme, postavljanjem ormana i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu pomoć od udara struje. Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom.“

menja se i  glasi:

“ Isporučiti materijal, izraditi razvodni orman RO-Kt to limeni ugrađen na zid,sa svim delovima  snabdeven ,,elzet“ bravicama, u IP 55 zaštiti. Unutrašnje dimenzije razvodnog ormana /1vrata     su takve da sva oprema data šemom stane u njega. Orman zaštiti antikorozionom bojom. Isti montirati na zid ,orman je ofarban i zaštićen postupkom atestirane plastifikacije/sl. Evrotehna/

Dimenzionisati i postaviti sličnu opisu elektro opremu (u zavisnosti od izabrane mašinske opreme kotlarnice, neophodne elemente proveriti na licu mesta) Sve izmene evidentirati Projektom izvedenog objekta

Orman obeleziti prema propisima: Mreža – tip zaštite od napona dodira

Ulaz i izlaz kablova je sa gornje strane razvodnog ormana

1 kom zaštitni prekidač NS-80A/3P/500V/50Hz + naponski okidač+ IP havarijski taster

1 kom ZUDS sklopka FID 40/0,5A

3 kom led svetiljke-tinjalice zelene sa kućištem i osiguračima u klemi na vratima RO

2 kom led svetiljke-tinjalice zelene /crvene sa kućištem i osiguračima u klemi na vratima RO

26 kom NN automatskih prekidača el. m. karakteristike(6kA) kriva B-MC32/6,10,16A

5 kom izborni GS prekidač na vratima 1P/16A-položaj 0,1

5 kom motorni zaštitni prekidač(t+s) GV2-ME05,06 ili prema jednopolnoj šemi i snazi motora

5 kom kontaktor-LC1-KO610

3 kom bakarne šine tropolne izolaovane šine 20×3mm 3P-most po 1m

30 kom obeležene redne izvodne kleme prema j. šemi 2,5mm2

1 kom uvodna redna 4P klema rnss-4-16mm2 škara

1 kom šina za Pe vodove

1 kom šina za N vodove

1 komplet din šine za montiranje opreme

3m vodova P/F 10-6mm2 i ostali vodovi P/F za šemiranje prema jednopolnoj šemi

1 komplet pribora za spajanje provodnika /hilzne/

1 komplet sitnog vijčanog pribora

1 komplet bravica sa zabravljivanjem na dole i elzet kluč mehnizam evrotehna

Komplet -vezice, zatim pvc samogasivi nosači i oznake kablova i oznake strujnih krugova

Ostali materijal po potrebi, šine Pe propisno uzemljiti. Zajedno sa svim ostalim materijalima za montažu opreme, postavljanjem ormana i svim unutrašnjim vezama. Po izradi veze ispitati na ispravnost. U ormanu propisno obeležiti svu opremu i sa unutrašnje strane vrata zalepiti jednopolnu šemu ormana kao i uputstvo za prvu pomoć od udara struje. Vrata ormana premostiti zaštitnim provodnikom “.

2)  U delu 3. Elektroenergetske instalacije, “A-El.ormani“ :

  • pozicija 2. u koloni “jedinica mere“ dodaje se reč “kom.“ a u koloni “količina“ dodaje se reč “1“
  • pozicija 3. u koloni “jedinica mere“ dodaje se reč “kom.“ a u koloni “količina“ dodaje se reč “1“
  • pozicija 4. u koloni “jedinica mere“ dodaje se reč “kom.“ a u koloni “količina“ dodaje se reč “2“

II Odluku objaviti na portalu javnih nabavki i internet stranici

Opštinska uprava Osečina

načelnik

Milan Urošević

projekat- dom zdravlja

sema-stolarije

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom od 05.07.2017. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini dostavljamo vam sledeće:

  1. PITANJE: “da li će se kadrovski kapacitet prihvatiti inženjeri koji su angažovani na osnovu ugovora o delu?

ODGOVOR: “ prihvatiće se inženjeri angažovani ugovorom o delu u svemu prema konkursnoj dokumentaciji i važećem Zakonu o radu.“

  1. PITANJE:“ S obzirom da se konkursnom dokumentacijom traži da ponuđač ima 1 lice za BZNR sa položenim stručnim ispitom , da li će se prihvatiti ugovor koji imamo sa pravnim licem za obavljanje poslova BZNR i čije lice poseduje uverenje o položenom stručnom ispitu?“

ODGOVOR: prihvatiće se ugovor sa pravnim licem, ali se za lice koje obavlja  poslove BZNR moraju priložiti traženi dokazi.“

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom od 20.07.2017. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini dostavljamo vam sledeće:

  1. PITANJE: s obzirom da smo sredstva obezbeđenja već izvadili, molimo vas za povratnu informaciju da li će se ista prihvatiti sa rokom važnosti do 25.09.2017. godine u skladu sa traženim uslovima konkursne dokumentacije?

ODGOVOR: U skladu sa tekstom konkursne dokumentacije, sredstva za obezbeđenje      moraju da važe 60 dana.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. i 131b. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina,www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-11/2017, koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke, je izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45262700 – adaptacija zgrada;

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu, finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog  kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 8,00 časova do 15,00 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 20.07.2017.godine do 12,00 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 20.07.2017. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opština Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 10 (deset) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević, Opština Osečina, od 8,00 do 15,00 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

Konkursna dokumentacija DZ Osečina (doc)

Konkursna dokumentacija DZ Osečina (pdf)

 

Scroll To Top