VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Hvatanje i uklanjanje pasa sa javnih površina
Hvatanje i uklanjanje pasa sa javnih površina

Hvatanje i uklanjanje pasa sa javnih površina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com

objavljuje

 POZIV

za podnošenje ponude

 Predmet javne nabavke, broj JN404-7/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je hvatanje i uklanjanje pasa sa javnih površina, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 65000000.  

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i 76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova ….

Konkursna dokumentacija za hvatanje i uklanjanje pasa sa javnih površina

 

Scroll To Top