VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / IMENUJE SE Žalbena komisija Opštinske uprave Osečina u sledećem sastavu
IMENUJE SE  Žalbena komisija Opštinske uprave Osečina u sledećem sastavu

IMENUJE SE Žalbena komisija Opštinske uprave Osečina u sledećem sastavu

Na osnovu čl.46.Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“br.129/07 i 83/2014 – dr.zakon), čl. 173. -183. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“ br. 21/2016),  čl. 65.Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “broj 7/08 i 6/2015) člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ br.10/08) Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 28.02.2017.godine donelo je

R E Š E NJ E

I IMENUJE SE  Žalbena komisija Opštinske uprave Osečina u sledećem sastavu:

  1. Branka Marković dipl.pravnik iz Osečine predsednik komisije
  2. Slaviša Popović dipl.pravnik iz Osečine član
  3. Verica Erić dipl. pravnik iz Osečine član

II Žalbena komisija odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa.

Žalbena komisija primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

III Žalbena komisija je dužna da odluči o žalbi u roku od 15 dana od dana njenog prijema ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

IV Žalbena komisija odlučuje većinom od ukupnog broja članova i donosi Poslovnik o radu žalbene komisije.

Žalbena komisija koristi pečat  Opštinske uprave Osečina broj Vana.

V Predsednik i članovi Žalbene komisije imenuju se na pet godina i mogu da budu ponovo imenovani.

Članovi Žalbene komisije imaju pravo na naknadu za rad i ona iznosi 3.000,00 dinara po žalbi.

VI Članu Žalbene komisije dužnost člana žalbene komisije prestaje kad protekne vreme na koje je imenovan, ako podnese pismenu ostavku, kada ispuni uslove za starosnu penziju ili kada bude razrešen.

VII Žalbena komisija najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu Opštinskom veću Osečina.

VIII Stručno tehničke i administrativne poslove za žalbenu komisiju vrši organ uprave kod koga se obezbeđuju i sredstva za rad komisije.

IX Ovo rešenje dostaviti po primerak predsedniku i članovima Žalbene komisije, objaviti na internet prezentaciji jedinice lokalne samouprave, a jedan primerak zadržati za arhivu.

Opštinsko veće opštine Osečina

Broj 060-11/2017, dana 28.02.2017.god.

 

Predsednik Veća,

Dragan Aleksić

Scroll To Top