VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina
Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina

Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-28/2017
Broj odluke: 404-28/2017
Datum:27.10.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd, Severni bulevar br.6, matični broj 21202533, PIB 109563297 u postupku javne nabavke izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 12.10.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina, br. 404-28/2017,  a dana 12.10.2017. godine dostavio poziv  na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 480.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1  ponuđač:

  1. FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd , matični broj 21202533, PIB 109563297

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1.FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 470.000,00 din. bez PDV-a

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd, i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović  predsednik Komisije,  Željko Andrić zamenik člana Komisije i Suzana Gligorić član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd, Severni bulevar br.6, matični broj 21202533, PIB 109563297 , ponuda br.103 od 23.10.2017.godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

 

Scroll To Top