VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Poziv za dostavljanje ponude

Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina

Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina

Internet stranica naručioca : www.osecina.com

Vrsta naručioca: Lokalna samouprava

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: usluge

Opis predmeta nabavke: izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

 Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, svakog radnog dana od 8,00 časova do 15,00 časova.

Rok za dostavljanje ponude je najkasnije do 05.03.2018. god. do 12 sati u ZATVORENIM kovertama sa napomenom PONUDA – NE OTVARATI projekat postrojenje Otvaranje ponuda izvršiće se u prostorijama Naručioca u Osečini, Karađorđeva br.78, dana 05.03.2018. god. u 12,30 časova, kada prisutni ovlašćeni predstavnik ponuđača mora komisijski podneti pismenu punomoć za zastupanje ponuđača, kojim stiče pravo da učestvuje u postupku otvaranja ponuda.

Ponude lično ili poštom dostaviti na adresu: Opštinska uprava opštine Osečina, ul.Karađorđeva 78, 14253 Osečina

Kontakt osoba: Dragan Andrić, tel.014/451-311, e-mail: dragan.andric@osecina.com

konkursna-dokumentacija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-9/2018
Dana:14.02.2018.

OSEČINA

PREDMET: obaveštenje

U vezi sa objavljenim pozivom za JN br.404-9/2018 – izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda konkursna dokumentacija nije objavljena zbog tehničkih problema pa smo je objavili 14.02.2018. godine.

Zahvaljujemo vam se na razumevanju i saradnji.

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-9/2018
Dana:19.02.2018.
OSEČINA

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku za JN br.404-9/2018 – izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda dostavljamo vam sledeće:

Pitanje:

– u konkursnoj dokumentaciji je definisana SBR tehnologija za tretman otpadnih voda, s obzirom da se radi o malom broju ekvivalenata (4000+4000) da li projektovano postrojenje mogu da budu mala kompaktna postrojenja za tretman otpadnih voda ?

– Kog kvaliteta su influenti s obzirom na to da se ne radi samo o komunalnim otpadnim vodama, već i o otpadnim vodama iz industrijskih pogona?

– Potrebna je i informacija o kvalitetu efluenta koji se ispušta na ušću reke Pecke i Jadar?          

Odgovor:

Generalni projekat koji je radio institut ,,Jaroslav Černi“ predvideo je i ostavio mogućnost izbora tri tipa PPOV. Stručni tim opštine Osečina se opredelio za tip postrojenja koji je i naveden u konkursnoj dokumentaciji, zajedno sa projektnim zadatkom.

Prilikom priključivanja industrijskih pogona na gradsku kanalizacionu mrežu, uzeće se u obzir kvalitet tih otpadnih voda, pa samim tim i obaveza da izvrše predtretman pre ispuštanja u gradski kolektor.

Recipijent   efluenta je reka Jadar koja je svrstana u 2/3 kategoriju kvaliteta voda (podatak od inspekcijske službe opštine).

S poštovanjem

 OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-9/2018
Dana:20.02.2018.
OSEČINA

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku za JN br.404-9/2018 – izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda dostavljamo vam sledeće:

Pitanje:

– u konkursnoj dokumentaciji definisan je obrazac X izjave ponuđača o obilasku lokacije ali nije data u konkursnoj dokumentaciji. Molimo vas za pojašnjenje za termin obilaska lokacije i obrazac izjave o obilasku lokacije.

Odgovor:

 Nema posebno određenog termina za obilazak terena, već se može obići radnim danima u vremenu od 07,30-15,30 časova uz najavu licu za kontakt o datumu obilaska, a prema prema potrebama ponuđača u toku pripreme ponude. Izjava o obilasku terena biće objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.osecina.com

 Lice za kontakt: Dragan Andrić, tel.014/451-311, e-mail: dragan.andric@osecina.com (str.3 konkursne dokumentacije).

obilazak-lokacije

S poštovanjem,
OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

Scroll To Top