VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada projekta sanacije tri klizišta na lokalnom putu u Komiriću – dodela ugovora
Izrada projekta sanacije tri klizišta na lokalnom putu u Komiriću – dodela ugovora

Izrada projekta sanacije tri klizišta na lokalnom putu u Komiriću – dodela ugovora

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-36/2016
Broj odluke: 404-36/2016
Datum:20.12.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

 1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Harmonija projekt“ d.o.o. Valjevo, Vojvode

Mišića br.13/B matični broj 20019280 PIB103828460, u postupku javne nabavke izrada projekta sanacije tri klizišta na lokalnom putu u Komiriću “Stara džada“, zaseok Mišići u zoni reke Jadar – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 06.12.2016. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada projekta sanacije tri klizišta na lokalnom putu u Komiriću “Stara džada“, zaseok Mišići u zoni reke Jadar, br. 404-36/2016,  a dana 09.12.2016. godine dostavio poziv potencijalnim ponuđačima na  3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je izrada projekta sanacije tri klizišta na lokalnom putu u Komiriću “Stara džada“, zaseok Mišići u zoni reke Jadar.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 480.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2  ponuđača:

 1. “Harmonija projekt“ d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića br.13/B matični broj 20019280 PIB103828460
 2. VENS3 Lazarevac, Vladike Nikolaja Velimirovića br.7, matični broj 60955662, PIB 1055300294

 3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač “Harmonija projekt“ d.o.o. Valjevo, ponudio je cenu 498.000,00 din. bez PDV-a;
 2. Ponuđač VENS3 Lazarevac, ponudio je cenu 500.000,00 din. bez PDV-a
 3. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda “Harmonija projekt“ d.o.o. Valjevo i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Suzana Gligorić član i Željko Andrić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču “Harmonija projekt“ d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića br.13/B matični broj 20019280 PIB103828460,

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top