VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini
Izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini

Izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-18/2017
Broj odluke: 404-18/2017
Datum: 08.05.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

o dodeli ugovora

 1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Institut IMS a.d. Beograd, Bulevar

Vojvode Mišića br. 43, matični broj 07008139, PIB 100223617, u postupku javne nabavke male vrednosti, br.404-18/2017, izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini, ponuda br. 69 od 03.05.2017. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 18.04.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti , usluge, izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini, br. 404-18/2017, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71000000-arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge, a dana 20.04.2017. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je jedna ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponude sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti, usluge.

Predmet javne nabavke je izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.500.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao jedan ponuđač:

 1. Institut IMS a.d. Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br. 43, matični broj 07008139, PIB 100223617

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač Institut IMS a.d. Beograd, ponudio je cenu u iznosu od  480.000,00 din. bez PDV-a
 2. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Institut IMS a.d. Beograd, ponuda br.69 od 03.05.2017. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Marija Petrović član i Veličko Marković zamenik člana.

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Institut IMS a.d. Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br. 43, matični broj 07008139, PIB 100223617, ponuda br.69 od 03.05.2017. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-18
/2017
Dana:
21.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: Koje podatke treba da sadrži potvrda za reference koju overavaju Naručioci?

ODGOVOR: potvrda može da bude u slobodnoj formi overena od strane naručioca, sa poslovnim imenom naručioca, nazivom projekta (iz koga se vidi da se projekat odnosi na puteve 1. i 2. reda) i vrednost projekta.

 1. PITANJE: U dodatnim uslovima stoji “Obavezno rešenje o registraciji“. Na koje rešenje se misli? Da li Izvod iz registracije privrednog subjekta iz APRa ili Rešenje o upisu u registar ponuđača APRa ili nešto treće?

ODGOVOR: Izvod iz registracije privrednog subjekta iz APRa.

 1. PITANJE: Kod kadrovskog kapaciteta se traži minimum po 1 zaposleni sa licencama 310, 315, 316, 370, 372, 391, 491. Zašto se ne traže i po 2 stalno zaposlena inženjera sa licencama 310, 315 i 370? Objašnjenje: Tražene licence P131G1, P131G2 i P131S1 ne mogu da dokažu ovaj kapacitet jer je ponuđač od dobijanja licenci mogao da promeni strukturu zaposlenih (Zbog ovoga je u toku revezija licenci od strane Ministarstva). Molim Vas da dopunite uslove i ovim inženjerima.

ODGOVOR: prema konkursnoj dokumentaciji (zahtev suinvestitora JP“Putevi Srbije“)

 1. PITANJE: Kao dodatni uslov se naknadno postavlja i obilazak lokacije. Molim Vas da razmotrite ovaj uslov jer je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, Član 12 “Načelo jednakosti ponuđača“, stav 2. “Naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu diskriminaciju među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponuđač.“. Ovakvim uslovom se daje prednost ponuđačima koji su fizički bliži

ODGOVOR: Obilazak terena nije vid diskriminacije

 1. PITANJE Da li je procenjena vrednost JN 1.500.000,00 neto?

ODGOVOR: Procenjena vrednost ne postoji u konkursnoj dokumentaciji.

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

Poziv za dostavljanje ponude

Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina

Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina

Internet stranica naručioca : www.osecina.com

Vrsta naručioca: Lokalna samouprava

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: usluge

Opis predmeta nabavke: izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 8,00 časova do 15,00 časova.

Rok za dostavljanje ponude je najkasnije do 03.05.2017. god. do 12 sati u ZATVORENIM kovertama sa napomenom PONUDA – NE OTVARATI projekat Ostružanjski put Otvaranje ponuda izvršiće se u prostorijama Naručioca u Osečini, Karađorđeva br.78, dana 03.05.2017. god. u 12,30 časova, kada prisutni ovlašćeni predstavnik ponuđača mora komisijski podneti pismenu punomoć za zastupanje ponuđača, kojim stiče pravo da učestvuje u postupku otvaranja ponuda.

Ponude lično ili poštom dostaviti na adresu: Opštinska uprava opštine Osečina, ul.Karađorđeva 78, 14253 Osečina

Izveštaj o pregledu za predmetni put može se preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Osečina, Odeljenje za inspekcijske poslove.

Kontakt osoba: Marija Petrović, tel.014/451-130, e-mail: marija.petrovic@osecina.com

konkursna-dokumentacija (pdf)

konkursna dokumentacija (doc)

Scroll To Top