VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini
Izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini

Izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-18
/2017
Dana:
21.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

  1. PITANJE: Koje podatke treba da sadrži potvrda za reference koju overavaju Naručioci?

ODGOVOR: potvrda može da bude u slobodnoj formi overena od strane naručioca, sa poslovnim imenom naručioca, nazivom projekta (iz koga se vidi da se projekat odnosi na puteve 1. i 2. reda) i vrednost projekta.

  1. PITANJE: U dodatnim uslovima stoji “Obavezno rešenje o registraciji“. Na koje rešenje se misli? Da li Izvod iz registracije privrednog subjekta iz APRa ili Rešenje o upisu u registar ponuđača APRa ili nešto treće?

ODGOVOR: Izvod iz registracije privrednog subjekta iz APRa.

  1. PITANJE: Kod kadrovskog kapaciteta se traži minimum po 1 zaposleni sa licencama 310, 315, 316, 370, 372, 391, 491. Zašto se ne traže i po 2 stalno zaposlena inženjera sa licencama 310, 315 i 370? Objašnjenje: Tražene licence P131G1, P131G2 i P131S1 ne mogu da dokažu ovaj kapacitet jer je ponuđač od dobijanja licenci mogao da promeni strukturu zaposlenih (Zbog ovoga je u toku revezija licenci od strane Ministarstva). Molim Vas da dopunite uslove i ovim inženjerima.

ODGOVOR: prema konkursnoj dokumentaciji (zahtev suinvestitora JP“Putevi Srbije“)

  1. PITANJE: Kao dodatni uslov se naknadno postavlja i obilazak lokacije. Molim Vas da razmotrite ovaj uslov jer je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, Član 12 “Načelo jednakosti ponuđača“, stav 2. “Naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu diskriminaciju među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponuđač.“. Ovakvim uslovom se daje prednost ponuđačima koji su fizički bliži

ODGOVOR: Obilazak terena nije vid diskriminacije

  1. PITANJE Da li je procenjena vrednost JN 1.500.000,00 neto?

ODGOVOR: Procenjena vrednost ne postoji u konkursnoj dokumentaciji.

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

Poziv za dostavljanje ponude

Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina

Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina

Internet stranica naručioca : www.osecina.com

Vrsta naručioca: Lokalna samouprava

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: usluge

Opis predmeta nabavke: izrada projekta ulice Ostružanjski put u Osečini

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 8,00 časova do 15,00 časova.

Rok za dostavljanje ponude je najkasnije do 03.05.2017. god. do 12 sati u ZATVORENIM kovertama sa napomenom PONUDA – NE OTVARATI projekat Ostružanjski put Otvaranje ponuda izvršiće se u prostorijama Naručioca u Osečini, Karađorđeva br.78, dana 03.05.2017. god. u 12,30 časova, kada prisutni ovlašćeni predstavnik ponuđača mora komisijski podneti pismenu punomoć za zastupanje ponuđača, kojim stiče pravo da učestvuje u postupku otvaranja ponuda.

Ponude lično ili poštom dostaviti na adresu: Opštinska uprava opštine Osečina, ul.Karađorđeva 78, 14253 Osečina

Izveštaj o pregledu za predmetni put može se preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Osečina, Odeljenje za inspekcijske poslove.

Kontakt osoba: Marija Petrović, tel.014/451-130, e-mail: marija.petrovic@osecina.com

konkursna-dokumentacija (pdf)

konkursna dokumentacija (doc)

Scroll To Top