ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини
Израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини

Израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-18
/2017
Дана:
21.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини  достављамо вам следеће:

  1. ПИТАЊЕ: Које податке треба да садржи потврда за референце коју оверавају Наручиоци?

ОДГОВОР: потврда може да буде у слободној форми оверена од стране наручиоца, са пословним именом наручиоца, називом пројекта (из кога се види да се пројекат односи на путеве 1. и 2. реда) и вредност пројекта.

  1. ПИТАЊЕ: У додатним условима стоји “Обавезно решење о регистрацији“. На које решење се мисли? Да ли Извод из регистрације привредног субјекта из АПРа или Решење о упису у регистар понуђача АПРа или нешто треће?

ОДГОВОР: Извод из регистрације привредног субјекта из АПРа.

  1. ПИТАЊЕ: Код кадровског капацитета се тражи минимум по 1 запослени са лиценцама 310, 315, 316, 370, 372, 391, 491. Зашто се не траже и по 2 стално запослена инжењера са лиценцама 310, 315 и 370? Објашњење: Тражене лиценце П131Г1, П131Г2 и П131С1 не могу да докажу овај капацитет јер је понуђач од добијања лиценци могао да промени структуру запослених (Због овога је у току ревезија лиценци од стране Министарства). Молим Вас да допуните услове и овим инжењерима.

ОДГОВОР: према конкурсној документацији (захтев суинвеститора ЈП“Путеви Србије“)

  1. ПИТАЊЕ: Као додатни услов се накнадно поставља и обилазак локације. Молим Вас да размотрите овај услов јер је у супротности са Законом о јавним набавкама, Члан 12 “Начело једнакости понуђача“, став 2. “Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач.“. Оваквим условом се даје предност понуђачима који су физички ближи

ОДГОВОР: Обилазак терена није вид дискриминације

  1. ПИТАЊЕ Да ли је процењена вредност ЈН 1.500.000,00 нето?

ОДГОВОР: Процењена вредност не постоји у конкурсној документацији.

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

Позив за достављање понуде

Назив наручиоца: Општинска управа Осечина

Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина

Интернет страница наручиоца : www.osecina.com

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: услуге

Опис предмета набавке: израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  сваког радног дана од 8,00 часова до 15,00 часова.

Рок за достављање понуде је најкасније до 03.05.2017. год. до 12 сати у ЗАТВОРЕНИМ ковертама са напоменом ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ пројекат Остружањски пут Отварање понуда извршиће се у просторијама Наручиоца у Осечини, Карађорђева бр.78, дана 03.05.2017. год. у 12,30 часова, када присутни овлашћени представник понуђача мора комисијски поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача, којим стиче право да учествује у поступку отварања понуда.

Понуде лично или поштом доставити на адресу: Општинска управа општине Осечина, ул.Карађорђева 78, 14253 Осечина

Извештај о прегледу за предметни пут може се преузети у Општинској управи општине Осечина, Одељење за инспекцијске послове.

Контакт особа: Марија Петровић, тел.014/451-130, e-mail: marija.petrovic@osecina.com

konkursna-dokumentacija (pdf)

конкурсна документација (doc)

Scroll To Top