VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izvođenje radova na revitalizaciji poljskih puteva u opštini Osečina
Izvođenje radova na revitalizaciji poljskih puteva u opštini Osečina

Izvođenje radova na revitalizaciji poljskih puteva u opštini Osečina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Naziv naručioca   : Opštinska uprava   Osečina

 

Adresa naručioca: Osečina, Karađorđeva 78

 

Internet stranica naručioca: www.osecina.com

 

Vrsta   naručioca: lokalna samouprava

 

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak – javna nabavka br 404-16/2014

 

Vrsta   predmeta. Radovi

 

Opis predmeta nabavke,

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika

Nabavki:

Izvođenje radova na revitalizaciji poljskih puteva u opštini Osečina, opšti rečnik javnih nabavki br.45000000-građevinski radovi
   Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu naručilac će izarati ponudu koja je pre primljena i

zavedena kod naručioca.

 

Način preuzimanja   konkursne dokumentacije,odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna. Konkursna dokumentacija preuzima se sa portala javnih nabavki i internet stranice opštine Osečina www.osecina.com.
Način podnošenja ponude i rok za podnošenjeponude. Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte.

Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primljena od strane naručioca do časa i datuma koji je određen u pozivu.

Ponude se dostavljaju   u pisanom obliku na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti ili kutiji,zatvorene na način da se prilikom otvaranja ože sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Ponude se dostavljaju na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, koverat ili kutija sa ponudom na prednjoj strani mora imati pisani teks „PONUDA-NE OTVARAJ“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv,broj telefona i adresa ponuđača.

Neblagovremenom će se smatrati ponuda koja nije primljena od naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu.

Naručilac će ,po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti ponuđačima,neotvorene ,sve nblagovremene ponude,sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Rok za podnošenje ponuda ističe dana 01.09.2014.godine do 12 časova .

 

Mesto, vreme i način

otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda   održaće se   dana 01.09.2014.godine u 12,30 časova u prostorijama Opštinske uprave Osečina , Karađorđeva 78

 

Uslovi pod kojima predstavnici

ponuđača mogu   učestvovati u postupku otvaranja ponuda.

Ovlašćeni predstavnici ponuđača ,pre početka otvaranja,moraju komisiji naručioca podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

 

Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od otvaranja ponuda.

 

Lice za kontakt : Milan Urošević, 014/451-158

 

konkursna-dokumentacija-poljski-putevi

Scroll To Top