VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini – obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini – obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini – obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U otvorenom postupku javne nabavke izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini -radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45262700- adaptacija zgrada,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

  • broj 404-11/ 2017 sa ponuđačima: nosilac posla : GP “Kompresor ing“ d.o.o. sa sedištem u Valjevu, ul.Milovana Glišića br. 56, PIB105592947 koga zastupa Miroljub Tomašević (u daljem tekstu: Izvođač radova) sa članovima grupe :
  1. SZR “Linija“ preduzetnik Dobrojević Zoran, sa sedištem u Valjevu, ul. Obilazni put br.bb, PIB 101900009 ;
  2. “Procesor elektronika“ d.o.o. sa sedištem u Valjevu, ul.Karađorđeva br. 120/5, PIB 100075755
  3. SZR-STR “Simon“ sa sedištem u Valjevu, ul. Senjak br.23, PIB 100074631
  4. “Frenki – alarm“ d.o.o. sa sedištem u Valjevu, ul. Naselje Oslobodioci Valjeva, br.73/6, PIB 100070559

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 20.872.132,70   din.bez PDV-a, odnosno 25.046.559,24 dinara sa PDV-om

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 4 ponude.

Najviša ponuđena cena 24.902.644,68  din.bez PDV-a i najniža ponuđena cena 20.872.132,70   din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 06.12.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 25.12.2017. godine, a saglasnost Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima data je 26.12.2017. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje radova.

Scroll To Top