VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNA NABAVKA – “IZGRADNJA MOSTA NA LOKALNOM PUTU U SELU LOPATANJ PREKO LOPATANJSKE REKE’’
JAVNA NABAVKA – “IZGRADNJA MOSTA NA LOKALNOM PUTU U SELU LOPATANJ PREKO LOPATANJSKE REKE’’

JAVNA NABAVKA – “IZGRADNJA MOSTA NA LOKALNOM PUTU U SELU LOPATANJ PREKO LOPATANJSKE REKE’’

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. i 131b. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina,www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-17/2016, koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke,  je izgradnja mosta na lokalnom putu u selu Lopatanj preko Lopatanjske reke, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45221110-radovi na izgradnji mostova

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

 • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
 • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
 • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu, finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog  kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opština Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 8,00 časova do 15,00 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 09.05.2016.godine do 12,30 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 09.05.2016. godine u 13,00 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opština Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević, Opština Osečina, od 8,00 do 15,00 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

JN 404-17-2016

kd404-172016


NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-17/2016
Broj odluke: 404-17/2016
Datum: 25.05.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), predsednik opštine Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Ingrap-Omni“ d.o.o. Beograd, Držićeva 15, matični broj 06950639, PIB 101496917, ponuda broj 73 od 09.05.2016. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 25.04.2016. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-17/2016, izgradnja mosta na lokalnom putu u selu Lopatanj preko Lopatanjske reke, radovi , oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45221110-radovi na izgradnji mostova, a dana 26.04.2016. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3(tri) ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka, otvoreni postupak(elementarne nepogode), radovi.

Predmet javne nabavke je izgradnja mosta na lokalnom putu u selu Lopatanj preko Lopatanjske reke

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 33.108.992,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: elementarne nepogode

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo tri ponuđača:

 1. Grupa ponuđača : “Mašinokop“ d.o.o Šabac, Dalmatinska br.16, matični broj 20705515, PIB 106917561 i “West-Gradnja“ d.o.o. Šabac, Kralja Milana 44, matični broj 20852321, PIB 107689045
 2. “Ingrap-Omni“ d.o.o. Beograd, Držićeva 15, matični broj 06950639, PIB 101496917
 3. Zajednička ponuda: “ Bauwesen“ d.o.o. Lazarevac, Karađorđeva 32a, matični broj 20302739, PIB 105141754 i “Kompresor ing“ d.o.o. Valjevo, Milovana Glišića 56, matični broj 20417099, PIB 105592947

Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: u ponudi ponuđača “Mašinokop“ d.o.o Šabac i “West-Gradnja“ d.o.o. Šabac  uočena je računska greška te je  u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.

Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač “Ingrap-Omni“ d.o.o. Beograd,ponudio je 21.593.839,05 din.bez PDV-a
 2. Ponuđači “Mašinokop“ d.o.o Šabac i “West-Gradnja“ d.o.o. Šabac ponudili su 22.574.467,34 din.bez PDV-a
 3. Ponuđači “ Bauwesen“ d.o.o. Lazarevac i “Kompresor ing“ d.o.o. Valjevo ponudili su 23.205.716,20 din.bez PDV-a

 Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača “Ingrap-Omni“ d.o.o. Beograd, zavedena pod brojem 72  i predložila naručiocu njegov izbor.

 Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović,predsednik,  Milan Urošević zamenik predsednika Milan Bošnjaković član, Katarina Matić zamenik člana i Marija Petrović član

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču

“Ingrap-Omni“ d.o.o. Beograd, Držićeva 15, matični broj 06950639, PIB 101496917, ponuda broj 73 od 09.05.2016. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Nenad Stevanović

Scroll To Top