VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNA NABAVKA – “IZGRADNJA MOSTA NA LOKALNOM PUTU ZA BRATAČIĆ PREKO REKE PECKA“
JAVNA NABAVKA – “IZGRADNJA MOSTA NA LOKALNOM PUTU ZA BRATAČIĆ PREKO REKE PECKA“

JAVNA NABAVKA – “IZGRADNJA MOSTA NA LOKALNOM PUTU ZA BRATAČIĆ PREKO REKE PECKA“

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. i 131b. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina,www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-16/2016, koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke  je izgradnja mosta na lokalnom putu za Bratačić preko reke Pecka, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45221110-radovi na izgradnji mostova

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

 • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
 • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
 • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu, finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog  kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 8,00 časova do 15,00 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 09.05.2016.godine do 12,00 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 09.05.2016. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opština Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević, Opština Osečina, od 8,00 do 15,00 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

404-16-2016

kd404-162016


NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-16/2016
Broj odluke: 404-16/2016
Datum: 25.05.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), predsednik opštine Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču  “Mašinokop“ d.o.o Šabac, Dalmatinska br.16, matični broj 20705515, PIB 106917561 i “West-Gradnja“ d.o.o. Šabac, Kralja Milana 44, matični broj 20852321, PIB 107689045 – grupa ponuđača, ponuda br.68 od 09.05.2016. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 25.04.2016. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-16/2016, izgradnja mosta na lokalnom putu za Bratačić preko reke Pecka, radovi , oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45221110-radovi na izgradnji mostova, a dana 26.04.2016. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 4(četiri) ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka, otvoreni postupak (elementarne nepogode), radovi.

Predmet javne nabavke je izgradnja mosta na lokalnom putu za Bratačić preko reke Pecka

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 28.382.964,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: elementarne nepogode

Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo četiri  ponuđača:

 1. Grupa ponuđača : “Mašinokop“ d.o.o Šabac, Dalmatinska br.16, matični broj 20705515, PIB 106917561 i “West-Gradnja“ d.o.o. Šabac, Kralja Milana 44, matični broj 20852321, PIB 107689045
 2. “Ingrap-Omni“ d.o.o. Beograd, Držićeva 15, matični broj 06950639, PIB 101496917
 3. Zajednička ponuda: “ Bauwesen“ d.o.o. Lazarevac, Karađorđeva 32a, matični broj 20302739, PIB 105141754 i “Kompresor ing“ d.o.o. Valjevo, Milovana Glišića 56, matični broj 20417099, PIB 105592947
 4. Zajednička ponuda: “Komgrad“ d.o.o. Valjevo, ul. Mirka Obradovića bb, matični broj 17430645, PIB 101906064 i “Stobex“ d.o.o. Loznica, Kneza Miloša br.15, matični broj 17430645, PIB 101906064

 Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 4 (četiri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđači “Mašinokop“ d.o.o Šabac i “West-Gradnja“ d.o.o. Šabac (grupa ponuđača) ponudili su 22.580.317,85 dinara bez PDV-a
 2. Ponuđači “ Bauwesen“ d.o.o. Lazarevac i  “Kompresor ing“ d.o.o. Valjevo (zajednička ponuda) ponudili su  23.178.703,43 dinara bez PDV-a
 3. Ponuđač “Ingrap-Omni“ d.o.o. Beograd,ponudio je 675.176,25 dinara bez PDV-a
 4. Ponuđači “Komgrad“ d.o.o. Valjevo i “Stobex“ d.o.o. Loznica ponudili su 499.142,50 dinara bez PDV-a

Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača“Mašinokop“ d.o.o Šabac i “West-Gradnja“ d.o.o. Šabac (grupa ponuđača), zavedena pod brojem 68,  i predložila naručiocu njegov izbor.

 Podizvođač

Izabrani ponuđači će radove  izvršiti  u skladu sa Sporazumom o zajedničkom nastupanju i poslovno tehničkoj saradnji br.272/16 od 05.05.2016. godine (91/16 od 05.05.2016. godine).

 Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović,predsednik,  Milan Urošević zamenik predsednika Milan Bošnjaković član, Katarina Matić zamenik člana i Marija Petrović član

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču “Mašinokop“ d.o.o Šabac, Dalmatinska br.16, matični broj 20705515, PIB 106917561 i “West-Gradnja“ d.o.o. Šabac, Kralja Milana 44, matični broj 20852321, PIB 107689045 – grupa ponuđača, ponuda br.68 od 09.05.2016. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE
Nenad Stevanović

Scroll To Top