VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA – JAVNA NABAVKA – nabavka usluga Geodetske usluge – Rešenje o zaštiti prava

ODLUKA – JAVNA NABAVKA – nabavka usluga Geodetske usluge – Rešenje o zaštiti prava

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku geodetske usluge, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge,   broj JN 404-5/2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-5/2017 sa “TOP GEO“ d.o.o. Beograd, Baštovanska br.96, matični broj 20969768, PIB 108290562.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 800.000,00 din. bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 5 ponuda.

Najviša ponuđena cena iznosi 179.155,00 din. bez PDV-a, a najniža iznosi 14.880,00 din. bez PDV-a .

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 17.02.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 07.03.2017. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2017. godine

 

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 404-5/2017
Datum:03.02.2016. godine

O s e č i n a

Na osnovu člana 153. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina odlučujući o zahtevu za zaštitu prava ponuđača „TOP GEO“ d.o.o. Beograd, Baštovanska br. 96, 11000 Beograd, kojim se osporava Odluka o dodeli ugovora i faza stručne ocene ponude u postupku javne nabavke male vrednosti br. 404-5/2017, za javnu nabavku geodetske usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge, donosi

R E Š E NJ E

I Usvaja se zahtev za zaštitu prava ponuđača „TOP GEO“ d.o.o. Beograd, Baštovanska br. 96, 11000 Beograd, primljen na pisarnici naručioca dana 01.02.2017. godine, podnet u postupku javne nabavke male vrednosti broj 404-5/2017, JAVNA NABAVKA – nabavka usluga  Geodetske usluge, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge, koja je objavljena od strane naručioca Opštinske uprave Osečina i PONIŠTAVA U CELINI u fazi Odluke o dodeli ugovora i fazi stručne ocene ponude.

II U skladu sa razlozima za usvajanje podnetog zahteva za zaštitu prava, naručilac će izvršiti ponovnu stručnu ocenu ponuda i o tome sačiniti Izveštaj na osnovu koga će biti donešena nova Odluka shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Dana 13.01.2017. godine naručilac Opštinska uprava Osečina doneo je odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 404-5/2017, JAVNA NABAVKA – nabavka usluga  Geodetske usluge, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge, koja je objavljena od strane naručioca Opštinske uprave Osečina na portalu Uprave za javne nabavke i sajtu opštine Osečina.

U zahtevanom roku, blagovremene ispravne i odgovorajauće ponude tj. do dana 23.01.2017. godine do 11:00 časova primljene su ponude sledećih ponuđača:

 1. TOP GEO d.o.o Beograd, 19.01.2017. god. u 08:30 časova;
 2. GEODET DB d.o.o Mali Zvornik, 20.02.2017. god. u 09:00 časova;
 3. GEOURB GRUP d.o.o. Beograd, 20.02.2017. u 10:00 časova;
 4. GEO 3 S do.o. Beograd, 23.01.2017. god. u 08:30 časova;
 5. SZR GEOMETAR Valjevo, 23.02.2017. god. u 10:30 časova;
 6. Zajednička ponuda Biro za geodeziju i projektovanje Geo premer MC Krupanj i PILOT TRADE d.o.o. Beograd, 23.01.2017. godine u 10:45 časova.

Naručilac  je sproveo postupak otvaranja ponuda dana 23.01.2017. godine u 11:30 časova i na osnovu izveštaja i predloga Komisije za javnu nabavku doneo Odluku o izboru najpovoljnije ponude ponuđača Zajednička ponuda Biro za geodeziju i projektovanje Geo premer MC Krupanj i PILOT TRADE d.o.o. Beograd.

Dana 01.02.2017. godine naručiocu je dostavljen zahtev za zaštitu prava podnosioca „TOP GEO“ d.o.o. Beograd, Baštovanska br. 96, 11000 Beograd,  kojim je tražio da se u celini poništi postupak Javne nabavke male vrednosti u fazi Odluke o dodeli ugovora i fazi stručne ocene ponude.

U podnetom zahtevu za zaštitu prava podnosilac zahteva je naveo da je njegova ponuda najpovoljnija prema kriterijumu za ocenjivanje ponuda iz konkursne dokumentacije, a to je kriterijum najniže ponuđene cene i da je njegova ponuda iako najpovoljnija nepravilno i nezakonito odbijena kao neprihvatljiva. Dalje je naveo da su u delu konkursne dokumentacije (strana 3) definisani uslovi za učešće u postupku javne nabavke i da je definisano šta se smatra minimalnim i potrebnim kadrovskim kapacitetom da bi se učestvovalo u postupku javne nabavke. Istikao je da je dodatni uslov o kadrovskom kapacitetu definisan pod tačkom a) u dve alineje: Pod prvom alinejom je određeno da je potrebna licenca Republičkog geodetskog zavoda II reda i pod drugom alinejom da su potrebna dva inženjera geodezije. Kako je definisano sa tačkom a) alineja 1 potrebna je najmanje jedna licenca Republičkog geodetskog zavoda II, što znači da je potrebno da se samo za jednog od radno angažovanih inženjera geodezije dostavi licenca Republičkog geodetskog zavoda II reda i da je ponuđač već tim dokazao da ispunjava neophodan kadrovski kapacitet, jer je jasno definisao da jedna licenca jeste minimum sa aspekta kadrovskog kapaciteta. Naveo je da je mogao da dostavi i više licenci odnosno da je mogao da dokazuje i veći kadrovski kapacitet od traženog i da je tada mogao da dostavi i veći broj licenci. Ali je istakao da to nije bila njegova obaveza već samo mogućnost i da bi njegova ponuda bila prihvatljiva sa stanovišta člana 106. stav 1. tačka 2.  Zakona u vezi sa članom 3. stav 1. tačka 33. Zakona i da je u tom smislu dovoljna samo jedna licenca Republičkog geodetskog zavoda II reda odnosno da samo jedno lice koje je radno angažovano od strane ponuđača i za koga je u ponudi dostavljen M obrazac ima takvu licencu u kom slučaju dostavlja takvu licencu.  Stoga nije bilo ni osnova da se odbije ponuda podnosioca zahteva tako što naručilac naknadno tumači konkursnu dokumentaciju i zauzima stav da su minimalno potrebne dve licence Republičkog geodetskog zavoda II reda da bi učestvovao u postupku jer da je hteo takav uslov morao je to jasno da napiše u konkursnoj dokumentaciji, gde bi u dodatnim uslovima pod tačkom a) alineja 1 definisao da su dve licence Republičkog geodetskog zavoda II reda minimalni uslov da bi se smatralo da ponuđač ima neophodan kadar da učestvuje u postupku. Navodi da podnosilac zahteva ispunjava uslov pod tačkom 1 alineja 1 i 2 onako kako je opisan i pošto raspolaže sa minimalno traženim kadrovskim kapacitetom nije bilo osnova da se njegova ponuda odbije kao neprihvatljiva. Kako razlog za donošenje osporene odluke nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podnosilac zahteva z azaštitu prava predlaže da se ovaj zahtev usvoji i poništi osporena Odluka. Troškove postupka u iznosu od 71.500,00 dinara saglasno odredbama člana 156. Zakona o javnim nabavkama je tražio.

Naručilac je nakon ocene svih navoda iz zahteva za zaštitu prava našao da je zahtev OSNOVAN iz sledećih razloga:

Uvidom u konkursnu dokumentaciju utvrđeno je da je tačkom a) alineja 1 potrebna najmanje jedna licenca Republičkog geodetskog zavoda II reda, što znači da je potrebno da se samo za jedno od radno angaažovanih inženjera geodezije dostavi licenca Republičkog geodetskog zavoda II reda i da je ponuđač u tom smislu dokazao da ispunjava neophodni kadrovski kapacitet. Ponuđač je u pogledu drugog dodatnog uslova dokazao da ispunjava i uslov u pogledu dva inženjera geodezija dostavljanjem M obrazaca za dva inženjera geodezije. Podnosilac zahteva je dostavio ponudu u kojoj je priložio licencu  za jednog inženjera geodezije što je u skladu sa konkursnom dokumentacijom i time je dokazao da ispunjava uslov koji je bio određen kao minimalni i neophodan da bi mogao da učestvuje u postupku u svojstvu ponuđača. Komisija naručioca je nepravilno i pogrešno odbila ponudu podnosioca zahteva jer nije pravilno razmotrila i ocenila uslove iz konkursne dokumentacije kojim je tražena najmanje jedna licenca Republičkog geodetskog zavoda II reda i dva inženjera geodezije. Ponuđač je dostavio Rešenje o licenci za rad ’’TOP GEO’’ d.o.o. Beograd Republičkog geodetskog zavoda br. 952-03-160/2013-1 od 20.03.2015. godine.

Imajući u vidu napred navedeno Komisija za javne nabavke usvojila je zahtev podnosioca zahteva za zaštitu prava „TOP GEO“ d.o.o. Beograd, Baštovanska br. 96, 11000 Beograd jer je dokazao da ispunjava uslove iz konkursne dokumentacije i raspolaže minimalno traženim kadrovskim kapacitetom te da nije bilo osnova da njegova ponuda bude odbijena kao neprihvatljiva.

U skladu sa članom 156. stav 8. Zakona o javnim nabavkama, o troškovima postupka odlučuje Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Shodno napred navedenom odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Načelnik opštinske uprave Osečina,

 

                                                                                  Milan Urošević

 

DOSTAVITI:

 • Podnosiocu zahteva odnosno punomoćniku

advokatu Petrović Aleksandru iz Beograda,

Kosovska br.49

 • Republičkoj komisiji za zaštitu

prava u postupcima javnih nabavki

 • ponuđačima

OBJAVITI:

 • Na portalu javnih nabavki
 • Na internet stranici naručioca

ČLANOVI KOMISIJE

Dane Krsmanović

__________________

Suzana Gligorić

___________________

Željko Andrić

___________________

Scroll To Top