VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Javna nabavka SC Osečina

Javna nabavka SC Osečina

NARUČILAC: Sportski centar Osečina

Broj odluke:74/2017

Datum: 23.10.2017. godine

Osečina

 

Na osnovu člana 39.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), direktor Sportskog centra Osečina donosi

 

ODLUKU

o sprovođenju nabavke na koje se zakon ne primenjuje

 

POKREĆE SE postupak za javnu nabavku: opreme za video nadzor, dobra,  nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN45/2017.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Predmet javne nabavke je nabavka opreme za video nadzor  – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

 

Predmet nabavke su sledeće sprave:

1:Profesionalna mašina za mišiće nogu – Leg Curl-1 kom

2.Profesionalna mašina za mišiće nogu – Leg Press -1 kom

3.Profesionalna mašina za mišiće grudi – Chest Press-1 kom

4.Profesionalna mašina za mišiće grudi – Pectoral Fly  -1 kom

5.Profesionalna mašina za mišiće leđa – Lat Pulldown-1 kom

6.Profesionalna mašina za mišiće leđa – Row-1 kom

7.Profesionalna mašina za mišiće leđa Back Extension -1 kom

 

Procenjena vrednost javne nabavke u ukupnom iznosu bez PDV-a iznosi 499.000,00  dinara.

Sredstva za navedenu nabavku su predviđena Finansijskim planom Sportskog centra Osečina  za 2017.godinu konto 512-641

2.Postupak javne nabavke iz st.1. ove odluke sprovesti putem  prikupljanja najmanje tri ponude, po pozivu za dostavljanje ponuda.

  1. Rokovi za sprovođenje pojedinih faza postupka ove javne nabavke su:

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana kada je poziv za podnošenje ponuda dostavljen ponuđačima odnosno do 01.11.2017.godine do 12,00 časova. Ponude će se razmatrati dana 01.11.2017. godine u 12,30.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta odmah po izvršenoj stručnoj oceni ponuda.

Ugovor sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija biće zaključen u roku od 5 dana od donošenja Odluke o dodeli ugovora.

4.Predmet javnih nabavki nije oblikovan po partijama

5.Drugi elementi

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena cena.

 

 

 

                                                                                        SPORTSKI CENTAR OSEČINA

                                                                                          direkor

                                                                                          dr Dragan Perišić

Scroll To Top