VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI
JAVNI POZIV  ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 70. Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.12/12 i 20/13) a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Osečina br. 060-1/2013


OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi  sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

–          do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu opštine Osečina www.osecina.com , oglasnoj tabli Opštinske uprave Osečina i oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:

  1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:

–       14.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

  1. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i
  2. snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

 

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi

Pravo učešća u realizaciji programa stručna praksa može ostvariti poslodavac pod uslovom:

–          da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

–          da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;

–          da ima najmanje jedno zaposleno lice;

–          da angažuje nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe koje:

  • ima  visoko obrazovanje
  • nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika, dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog /stručnog ispita
  • u periodu od šest meseci pre podnošenja Zahteva nije bilo u radnom odnosu kod istog poslodavca

–          da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:

  • ima odgovarajuću struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i pripravnik i
  • ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci.

Opština osečina u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

–          zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Opštinske uprave Osečina

–          fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;

–          poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednji mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave

–          izvod iz zakona/opšteg akta  poslodavca, gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;

–          radna biografija mentora na propisanom obrascu Opštinske uprave Osečina;

Opštinska uprava Osečina zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

 

Način podnošenja zahteva:

Zahtev za učešće u programu, podnosi se Opštinskoj upravi Osečina, Karađorđeva 78,Osečina, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u Opštinskoj upravi  Osečina ili preuzeti sa sajta www.osecina.com

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o sprovođenju programa stručna praksa donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva za učešće u programu.

Provera podnetih zahteva

Opštinska uprava Osečina proverava usklađenost podnetog zahteva i priložene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva. U cilju provere ispunjenosti uslova iz Javnog poziva po podnetom zahtevu, Opštinska uprava Osečina zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca.

Bodovanje podnetih zahteva

Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: program osposobljavanja lica, kadrovski kapaciteti poslodavca, dužina obavljanja delatnosti poslodavca.

Opštinska uprava Osečina zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu izvrši korekciju broja lica, u skladu sa raspoloživom sredstvima .

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse

Odluku o sprovođenju programa stručne prakse kojom se uključuje do 7  nezaposlenih, donosi načelnik Opštinske uprave Osečina.

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Opštinska uprava Osečina  i poslodavac u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključuju ugovor, kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

U cilju zaključivanja ugovora, poslodavac je u obavezi da Opštinskoj upravi  Osečina dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem na stručnoj praksi.

Nakon zaključivanja ugovora sa poslodavcem, Opštinska  uprava Osečina i lice na stručnoj praksi zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

 

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac je u obavezi da:

–          stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;

–          osposobi nezaposleno lice za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova;

–          dostavlja Opštinskoj upravi  Osečina  izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

–          dostavi Opštinskoj upravi Osečina izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

–          organizuje licu polaganje pripravničkog/stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom,

–          izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom pripravničkom/stručnom ispitu;

–          omogući Opštinskoj upravi Osečina kontrolu realizacije ugovornih obaveza i

–          obavesti Opštinsku upravu Osečina o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja, izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim licem istog nivoa obrazovanja, koji ispunjava potrebne uslove u skladu sa zakonom za preostalo vreme definisano ugovorom uvećanim za period sprovedene zamene.

VI OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu mogu se dobiti u Opštinskoj upravi Osečina,  telefon: 014/451-158 ili na sajtu www.osecina.com

Obrazac zahteva

 

Scroll To Top