VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODRŽAVANJE JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODRŽAVANJE JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODRŽAVANJE JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

Predmet javne nabavke, broj JN404-2/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:50000000-usluge održavanja i popravki

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

1) da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar

2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti , koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda

4) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu tehničkog, finansijskog i kadrovskog kapaciteta .

Kompletna dokumentacija za download

poziv-osvetljenje

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-svetlo

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-2

dodatne informacije osvetljenje

 

Scroll To Top