VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / NABAVKA BRZINSKOG DISPLEJA
NABAVKA BRZINSKOG DISPLEJA

NABAVKA BRZINSKOG DISPLEJA

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-21/2017

Broj odluke: 404-21/2017

Datum: 21.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

o dodeli ugovora

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154,  u postupku javne nabavke male vrednosti, br.404-21/2017, nabavka brzinskog displeja, ponuda br. 74 od 14.06.2017. godine.

 

Obrazloženje

Naručilac je dana 09.06.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, dobra, nabavka brzinskog displeja, br. 404-21/2017, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34923000-oprema za kontrolu drumskog saobraćaja, a dana 09.06.2017. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je dve ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponude sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti, dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka brzinskog displeja

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 400.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo dva ponuđača:

  1. SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154
  2. SMART TRAFFIC d.o.o. Sremska Mitrovica, Jalijska br.25, mat.br.

20655968,  PIB 106668546

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, ponudio je cenu u iznosu od 199.000,00 din. bez PDV-a
  2. Ponuđač SMART TRAFFIC d.o.o. Sremska Mitrovica ponudio je cenu u iznosu od 245.000,00 din. bez PDV-a
  3. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, ponuda br.74 od 14.06.2017. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Veličko Marković  član i Suzana Gligorić član .

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, ponuda br.74 od 14.06.2017. godine.

 

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

nabavka-brzinskog-displeja

poziv

Scroll To Top