VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA – Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina
ODLUKA – Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

ODLUKA – Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:09100000-goriva  JN 404-7/2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-7/2017 sa NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi  1.248.875,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena u iznosi 1.248.875,00 dinara, a najniža iznosi 1.498.650,00 dinara

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 14.02.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 03.03.2017. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2017.godine.

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-7/2017
Broj odluke: 404-7/2017
Datum: 14.02.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015  i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135; ponuda broj 32 od 10.02.2017. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 30.01.2017 godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-7/2017, za javnu nabavku nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra,  a dana 31.01.2017. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1(jedna) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.000.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 1(jedan) ponuđač:

1.NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135;

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedan).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: /

 

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda i to:

Cena 70
Broj benzinskih stanica na teritoriji Republike Srbije  30
                                                                                     UKUPNO 100

 

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

Red.br. ponuđač Cena-

pondera

Br.benz.stanica na terit.RS -pondera Ukupno

pondera

1. NIS a.d. Novi Sad 70 30 100

 

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača  NIS a.d. Novi Sad , Narodnog fronta 12 , zavedena pod brojem 32,  i predložila naručiocu njegov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik Komisije, Milan Petrović član Komisije i Biljana Mićić član Komisije

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135; ponuda broj 32 od 10.02.2017. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

 

ODGOVORNO LICE

 

Milan Urošević

 

konkursna-dokumentacija1
konkursna-dokumentacija1
podnosenje-ponude-1
podnosenje-ponude-1

Scroll To Top