VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-7/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka kancelarijskog materijala (Skupština opštine, Opštinsko veće, Opštinska uprava), dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 30192000 kancelarijski materijal

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

  • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
  • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
  • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu

finansijskog  kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 19.02.2018.godine do 12,30 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 19.02.2018. godine u 13,00 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 7,30 do 15,30 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

konkursna dokumentacija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-7/2018
Dana:09.02.2018.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom od 09.02.2018. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku kancelarijskog materijala (Skupština opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava)  dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:“red.br.25. mašina za sečenje papira (A4) kom 3 da li tražite uništavač papira ili giljotinu (nož) za sečenje papira?

ODGOVOR: “ red.br.24. mašina za sečenje papira (A4) kom 3 – misli se na uništavač papira.“

PITANJE: “red.br.51 putni nalog za auto sa štampom blok 20 , pošto se traži obrazac sa vašom štampom molimo vas da navedete format, broj listova, da li se radi numeracija, mek ili tvrdi povez, ner ili ofset papir koliko boja ima.“

ODGOVOR:“red.br.50 putni nalog za auto sa štampom blok 20 – format je A5, broj listova 200, ne radi se numeracija, povez je mek, papir je ncr karboniziran, grb opštine je pun kolor a obrazc u dve boje“.

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

NAČELNIK

Milan Urošević

Scroll To Top