VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka kancelarijskog materijala
Nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka kancelarijskog materijala

Predmet javne nabavke, broj JN404-_3__/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka kancelarijskog materijala (Skupština opštine, Opštinska uprava), dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 30192000

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

1) da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar

2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti , koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda

4) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

POZIV KANCELARIJSKO

KONKURSNA DOK.KANCELARIJSKI

 

Scroll To Top