VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka materijala za bojenje unutrašnjih zidova
Nabavka materijala za bojenje unutrašnjih zidova

Nabavka materijala za bojenje unutrašnjih zidova

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-34/2016, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka materijala za bojenje unutrašnjih zidova, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  44111400 – boje i zidne obloge

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

 • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
 • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
 • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Opštinske uprave Osečina, odnosno 18.11.2016.godine do 12,00 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 18.11.2016. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević, Opštinska uprava Osečina, od 7,30 do 15,30 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

konkursna-dokumentacija

konkursna-dokumentacija (pdf)

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-34/20167

Broj odluke: 404-34/2016

Datum: 230.11.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču STKR Plavšić Osečina,  Karađorđeva 96, matični broj 55171815, PIB 101598211, broj 116 od 18.11.2016.godine.

 Obrazloženje

 Naručilac je dana 09.11.2016. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-34/2016, za javnu nabavku materijala za bojenje unutrašnjih zidova, dobra,  a dana 10.11.2016. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 4 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka materijala za bojenje unutrašnjih zidova, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 44111400 – boje i zidne obloge

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 150.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 4 ponuđača:

1. Jovsta d.o.o. Beograd – Obrenovac, Osredak br.106a, poš.fah 17 matični broj 20103477,  PIB 104209367

2.Roma company d.o.o. Beograd – Zemun, ul. Milana Resetara br.11, matični broj 07916299, PIB 100012726

 1. STKR Plavšić Osečina, Karađorđeva 96, matični broj 55171815, PIB 101598211
 2. Marić-komerc d.o.o. Osečina, Braće Nedić 47, matični broj 17210980, PIB 101598543

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 4 (četiri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač STKR Plavšić Osečina, ponudio je cenu 116.350,00 dinara bez PDV-a
 2. Ponuđač Marić-komerc d.o.o. Osečina ponudio je cenu 126.665,30 dinar bez PDV-a
 3. Ponuđač Jovsta d.o.o. Beograd – Obrenovac ponudio je cenu 134.880,00 din. bez PDV-a
 4. Ponuđač Roma company d.o.o. Beograd–Zemun ponudio je cenu 155.990,00 din. bez PDV-a

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača STKR Plavšić Osečina zavedena pod brojem 116 i predložio naručiocu njegov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, predsednik, Željko Andrić član i Veličko Marković član

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

 1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču

STKR Plavšić Osečina,  Karađorđeva 96, matični broj 55171815, PIB 101598211.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE
Milan Urošević

 

Scroll To Top