VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka materijala za javno osvetljenje

Nabavka materijala za javno osvetljenje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje

POZIV za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-12/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka materijala za javno osvetljenje dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34928500 oprema za uličnu rasvetu

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

1) da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar

2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu, poslovnog kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 13.03.2018.godine do 12,00 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 13.03.2018. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 7,30 do 15,30 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

konkursna dokumentacija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-12/2018
Dana:05.03.2018.

OSEČINA

 

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku za JN br.404-12/2018 – nabavka nabavka materijala za javno osvetljenje dostavljamo vam sledeće:

Pitanje:

– Kolika je procenjena vrednost javne nabavke 404-12/2018?

Odgovor:

U konkursnoj dokumentaciji nije upisana procenjena vrednost predmetne nabavke jer je traženi podatak javan obzirom da je Plan javnih nabavki za 2018. godinu objavljen na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine Osečina www.osecina.com .

S poštovanjem,

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-12/2018
Dana:06.03.2018.
OSEČINA

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku za JN br.404-12/2018 – nabavka materijala za javno osvetljenje dostavljamo vam sledeće:

Pitanje:

– Da li je u pitanju greška prilikom upisivanja količina u specifikaciji, ili je reč o favorizaciji određenog ponuđača ?

Odgovor:

Nije greška

S poštovanjem,

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-12/2018
Dana:08.03.2018.

OSEČINA

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku za JN br.404-12/2018 – nabavka materijala za javno osvetljenje dostavljamo vam sledeće:

Pitanje:

– Stavka 5 specifikacije – možete li detaljnije da opišete za koji tip lampe se traži zaštitno staklo?

Odgovor:

-zaštitno staklo za sijalicu od 125 W

Pitanje: stavka 8. specifikacije- uklopni sat za javnu rasvetu Enel- možete li detaljnije da opišete traženu stavku, da li sat treba da ima MTK ili RTK prijemnik, koliko treba da ima izlaza, da li je zahtevani sat sličan Enel MS1 uklopnom časovniku, DP1F ili DP1 F US

Odgovor:

– Digitalni uklopni časovnik MS1 Enel za javnu rasvetu

S poštovanjem,

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-12/2018
Dana:09.03.2018.

OSEČINA

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku za JN br.404-12/2018 – nabavka materijala za javno osvetljenje dostavljamo vam sledeće:

Pitanje:

– Da li je u redu da nastupimo kao tip pravnog lica doo iako u dodatnim uslovima se navodi da ponuđač mora biti registrovan kao veleprodaja ?

Odgovor:

– Može da se učestvuje kao doo.

 

 

S poštovanjem,

 

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

NAČELNIK

Milan Urošević

Scroll To Top