VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Odluka – Nabavka materijala za javno osvetljenje dobra
Odluka – Nabavka materijala za javno osvetljenje dobra

Odluka – Nabavka materijala za javno osvetljenje dobra

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku materijala za javno osvetljenje, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34928500 – oprema za javno osvetljenje,   broj JN 404-8/2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-8/2017 sa ’’Mak Trade Group’’ doo Resnik-Beograd, Podavalska 2 B, matični broj 20016434, PIB 104165607.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi do 936.450,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 4 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 1.162.633,27 dinara bez PDV-a, a najniža iznosi 936.450,00 dinara bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 14.02.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 23.02.2017. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje izvedenih radova .

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-8/2017

Broj odluke: 404-8/2017

Datum: 14.02.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču’’Mak Trade Group’’ doo Resnik-Beograd, Podavalska 2 B, matični broj 20016434, PIB 104165607, broj 30 od 09.02.2017.godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 30.01.2017.. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-8/2017, za javnu nabavku: nabavka materijala za javno osvetljenje, dobra,  a dana 31.01.2017. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 4 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka materijala za javno osvetljenje-dobra.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 800.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 4 ponuđača:

 1. ’’MAK TRADE  GROUP’’ d.o.o. Resnik-Beograd, Podavalska 2 B, matični broj 20016434, PIB 104165607
 2. “Feman“ d.o.o., Jagodina, Vihorska 1, matični broj 07367619, PIB 101322472
 3. “LIGHT ELECTRIC GROUP’’d.o.o. Kraljevo, Boška Toškovića br.26, matični broj 20490101, PIB 105923388
 4. “Fer partner“ d.o.o. Loznica, Marka Radulovića 78, matični broj 17478109, PIB 102752610

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 4 (četiri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač ’’MAK TRADE  GROUP’’ d.o.o. Resnik-Beograd ponudio je 450,00 dinara  bez PDV-a
 2. Ponuđač “Fer partner“ d.o.o. Loznica ponudio je 861,75 dinara bez PDV-a
 3. Ponuđač “Feman“ d.o.o., Jagodina ponudio je 011.324,00 dinara bez PDV-a
 4. Ponuđač “LIGHT ELECTRIC GROUP’’d.o.o. Kraljevo ponudio je 162.633,27 dinara bez PDV-a
 5. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača’’Mak Trade Group’’ doo Resnik-Beograd, zavedena pod brojem 30,  i predložila naručiocu njegov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović,predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

 1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ponuđaču  ’’MAK  TRADE  GROUP’’ d.o.o. Resnik-Beograd, Podavalska 2 B, matični broj 20016434, PIB 104165607, broj 30 od 09.02.2017.godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

 

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

 

konkursna-dokumentacija2
konkursna-dokumentacija2
podnosenje-ponude-2
podnosenje-ponude-2

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015, 68/2015), Pravilnika o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupcima javnih nabavki  dobara  (“Službeni glasnik RS“ br.111/15), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU

o izmeni konkursne dokumentacije

U  konkursnoj dokumentaciji javne nabavke male vrednosti nabavka materijala za javno osvetljenje br.404-8/2017 godine vrši se izmena konkurne dokumentacije i to:

 • na str.19. specifikacija, red.br.1  reči  “živine sijalice 125 W “   menjaju se i glase  “sijalica natrijum SON-H 110W E 27“ .

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici.

 

Opštinska uprava Osečina

načelnik

Milan Urošević

Scroll To Top