VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina
Nabavka nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina

Nabavka nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-26/2017
Broj odluke: 404-26/2017
Datum: 21.08.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave opštine Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE NA KOJU SE ZAKON NE PRIMENJUJE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Agromarket“ d.o.o. Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 235/2 Distributivni centar Valjevo, matični broj 07593252, PIB 102135221, broj 91 od 18.08.2017.godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 11.08.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br. 404-26/2017, za javnu nabavku nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina, dobra,  a dana 11.08.2017. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na internet stranici Opštinske uprave Osečina i poslat poštom potencijalnim ponuđačima na 4 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: 24453000-herbicidi

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 200.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

 1. “Agromarket“ d.o.o. Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 235/2 Distributivni centar Valjevo, matični broj 07593252, PIB 102135221
 2. “Agroinženjering ŽIS“ d.o.o. Valjevo, Zlatiborska br.14, matični broj 17181840, PIB 100076660
 3. “Poljoseme“ d.o.o. Osečina,Karađorđeva 136, matični broj 17619659, PIB 103641814

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač “Agromarket“ d.o.o. Kragujevac, Distributivni centar Valjevo ponudio je cenu – pakovanje 10/1 – 2.850,00 dinara bez  PDV-a
 2. Ponuđač “Poljoseme“ d.o.o. Osečina ponudio je cenu – pakovanje 10/1 – 3.110,90 dinara bez PDV-a
 3. Ponuđač “Agroinženjering ŽIS“ d.o.o. Valjevo ponudio je cenu – pakovanje 10/1-  164,00 dinara bez PDV-a
 4. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača “Agromarket“ d.o.o. Kragujevac, Distributivni centar Valjevo, zavedena pod brojem 91,  i predložila naručiocu njegov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, predsednik, Veličko Marković član i Suzana Gligorić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču “Agromarket“ d.o.o. Kragujevac, Distributivni centar Valjevo, broj 91 od 18.08.2017.godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top