VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka održavanje javnog osvetljenja

Nabavka održavanje javnog osvetljenja

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke održavanje javnog osvetljenja, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge oznaka i naziv: 50000000-usluge održavanja i popravki, broj JN 404-15/2018 naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci :

– broj 404-15/2018 sa ponuđačem SZR “Fer partner“ Osečina, ulica Cara Dušana br.32, PIB 104776980, matični broj 60494592

ugovorena vrednost javne nabavke iznosi : 416.000,00 dinara bez PDV-a, odnosno500.000,00 dinara sa PDV-om

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 28.03.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen dana 04.04.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2018.godine.

Scroll To Top