VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka računara i računarske opreme
Nabavka računara i računarske opreme

Nabavka računara i računarske opreme

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-23/20167
Broj odluke: 404-23/2016
Datum: 10.06.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “ Informatika“ a.d. Beograd (Stari grad), Jevrejska br.32, matični broj 07024592, PIB 100001716, broj 88 od 06.06.2016.godine.

 Obrazloženje

 Naručilac je dana 26.05.2016. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-23/2016, za javnu nabavku računara i računarske opreme, dobra,  a dana 27.05.2016. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka računara i računarske opreme, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 30230000 – računarska oprema

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 320.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

 

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2 ponuđača:

1.“ Informatika“ a.d. Beograd (Stari grad), Jevrejska br.32, matični broj 07024592, PIB 100001716

 1. “Recit“ d.o.o. Beograd, Jurija Gagarina br.31a, matični broj 20703539, PIB 106905625

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 (dve).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač “ Informatika“ a.d. Beograd (Stari grad), ponudio je cenu 281.851,00 dinara bez PDV-a
 2. Ponuđač “Recit“ d.o.o. Beograd ponudio je cenu 349.950,00 dinar bez PDV-a
 3. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača “ Informatika“ a.d. Beograd (Stari grad), zavedena pod brojem 88 i predložio naručiocu njegov izbor.

 

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović,predsednik, Milan Petrović član i Dragana Spasojević član

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

 1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču

“ Informatika“ a.d. Beograd (Stari grad), Jevrejska br.32, matični broj 07024592, PIB 100001716.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević


Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-23/2016, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka : nabavka računara i računarske opreme, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  30230000 – računarska oprema

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

 

 • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
 • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
 • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Opštinske uprave Osečina, odnosno 06.06.2016.godine do 12,00 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 06.06.2016. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 7,30 do 15,30 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

poziv-za-dostavljanje-ponuda (pdf)

poziv-za-dostavljanje-ponuda (word)

konkursna dokumentacija-2 (pdf)

konkursna dokumentacija-2 (word)

 

Ispravka u konkursnoj dokumentaciji

 

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj
:404- 23/2016
Datum:
27.05.2016.
O s e č i n a

 

PREDMET: ispravka greške u

 konkursnoj dokumentaciji

 

U konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka računara i računarske opreme uočena je greška na str.15  u podtački 5.20 dostava zahteva za zaštitu, stav 3. te se vrši ispravka iste tako da što se reči :“ tekući račun 840-742221843-57“ menjaju rečima “tekući račun 840-30678845-06“ a reči “na broj 59-207“ se brišu.

 

Opštinska uprava Osečina
načelnik
Milan Urošević

 

 

Scroll To Top