VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka službenog vozila
Nabavka službenog vozila

Nabavka službenog vozila

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

Karađorđeva 78

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

(javna nabavka 404-14/2018)

1.Naziv i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, www.osecina.com

  1. Vrsta naručioca: organ jedinice lokalne samouprave

3.Vrsta postupka javne nabavke : male vrednosti

4.Produženje roka za podnošenje ponuda

5.Predmet javne nabavke : nabavka službenog vozila , dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34110000-putnički automobil;

6.Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu javnih nabavki : 19.03.2018.godine.

7.Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka na portalu javnih nabavki: 23.03.2018.godine.

8.Razlog za produženje roka : izmene i dopune konkursne dokumetacije

Vreme podnošenja ponuda (novi rok)

Rok za podnošenje ponuda do 28.03.2018.godine do 12,00 časova.

9.Način preuzimanja konkursne dokumentacije : konkursna dokumentacija se može preuzeti neposredno na adresi naručioca, odnosno u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs kao i na internet stranici naručioca www.osecina.com.

10.Način podnošenja ponude: Ponuđač je dužan da ponudu podnese do 28.03.2018.godine do 12,00 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, Osečina sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku broj 404-14/2018-nabavka službenog vozila, dobra,–NE OTVARATI“

Ponuđač na poleđini koverte naznačava naziv, adresu, telefon i kontakt osobu, a na licu koverte stavlja zavodni pečat sa brojem i datumom ponude.

11.Mesto, vreme i način otvaranja ponude: javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 28.03.2018. godine sa početkom u 12,30 časova u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva 78 uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača.

Predstavnici ponuđača dostavljaju ovlašćenje za zastupanje koje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisom odgovornog lica ponuđača.

Ponuda dostavljena po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će je vratiti Ponuđaču, uz povratnicu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

12.Naručilac će doneti odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom u roku od 2 dana od dana izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

13.Osoba za kontakt : Milan Urošević 014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs

Na osnovu čl.63.Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015, 68/2015 ), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

O D L U K U

o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

I U konkursnoj dokumentaciji javne nabavke male vrednosti nabavka službenog vozila, br.404-14/2018 vrši se izmena i dopuna konkursne dokumentacije i to:

  1. Na strani 8 konkursne dokumentacije t.5.11. stav 2. “ Plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljenih faktura od strane izvršioca, u periodu 2018-2020“ menja se i glasi : “ Plaćanje će se vršiti na osnovu ugovora sa lizing kućom“.
  2. Na strani 26. konkursne dokumentacije u delu VIII “model ugovora“ u čl.2.st.1. reči:“u periodu od 2018-2020“ se brišu.

II Odluku objaviti na portalu javnih nabavki i internet stranici

Opštinska uprava Osečina

načelnik

Milan Urošević

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-14/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka : nabavka službenog vozila, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34110000- putnički automobili

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

1) da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar

2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Opštinske uprave Osečina, odnosno 27.03.2018.godine do 12,00 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 27.03.2018. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 7,30 do 15,30 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

konkursna-sluzbeno-vozilo

Scroll To Top