VESTI:

NVO

Na osnovu čl.46.Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“br.129/07 i 83/2014 – dr.zakon) člana 65.Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “broj 7/08 i 6/2015) člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ br.10/08) Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 12.02.2018.godine donelo je

R E Š E NJ E

1. Da se sredstva Budžeta opštine Osečina na poziciji 74 ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, raspodele sledećim nevladinim organizacijama:

Udruženje AGRO RAST 45.000,00 din.

Udruženje Kreativna Podgorina 45.000,00 din.

Udruženje pčelara Petar Vragolić Pecka 30.000,00 din.

Udruženje pčelara Pero Jovanović Komirićanac 80.000,00 din.

 

2. Da se sredstva Budžeta opštine Osečina na poziciji 81, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, raspodele sledećim nevladinim organizacijama:

Dobrovoljno vatrogasno društvo 80.000,00 din

Udruženje svet oko nas 70.000,00 din.

LU Milenko Pavlović Pilot 50.000,00 din.

Udruženje Putevi Sokola 90.000,00 din.

Udruženje SRB 777 Valjevo 12.000,00 din.

3. Da se sredstva Budžeta opštine Osečina na poziciji 117 ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, raspodele sledećim nevladinim organizacijama:

Udruženje penzionera opštine Osečina 100.000,00 din.

4. Da se sredstva Budžeta opštine Osečina na poziciji 122, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, raspodele sledećim nevladinim organizacijama:

Asocijacija DUGA 50.000,00 din.

5. Da se sredstva Budžeta opštine Osečina na poziciji 126, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, raspodele sledećim nevladinim organizacijama:

Udruženje Open Minded 40.000,00 din.

KUD “Krušik-Plastika“ Osečina 400.000,00 din.

Plesni studio RMP “Kolubara“ 60.000,00 din.

KUD “Mladost“ Pecka 300.000,00 din.

Udruženje za kulturu Dobrivoje i Dobrila Pantelić 30.000,00 din.

Centar za prava roma kolubarskog okruga 70.000,00 din.

6. Da se sredstva Budžeta opštine Osečina na poziciji 127 ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, raspodele sledećim nevladinim organizacijama:

Crkvena opština Carinska u Peckoj 450.000,00 din.

Crkvena opština Osladić 50.000,00 din.

7. Ovlašćuje se predsednik opštine da sa Udruženjima navedenim u st.1, 2., 3., 4., 5. i 6. ovog rešenja zaključi ugovore o raspodeli sredstava

8. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odeljenje za finansije i budžet

  Opštinsko veće opštine Osečina

  Broj 060-4/2018, dana: 12.02.2018.

Predsednik Veća,

  Dragan Aleksić

Scroll To Top