VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-9/2017
Broj odluke: 404-9/2017
Datum: 21.07.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), a u vezi Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br.4-00-734/2017 od 16.06.2017. godine načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE  GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo, Milovana Glišića br.56, matični broj 20417099, PIB 105592947. SZR Linija, Valjevo, ul. Obilazni put bb, matični broj 55569649, PIB 101900009 , Elektrovolt d.o.o. Valjevo, Knez Mihailova br.77, matični broj 17019490, PIB 100068602, SZR-STR Simon Valjevo, Senjak br.23, matični broj 54720084, PIB100074631 i Frenki alarm d.o.o. Valjevo, Naselje Oslobodioci Valjeva br.73/6, matični broj 07626304, PIB 100070559, zajednička ponuda br.68 od 25.04.2017. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 02.02.2017. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-9/2017, izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini, radovi , oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45262700- adaptacija zgrada, a dana 09.03.2017. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 6 (šest) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka, otvoreni postupak, radovi.

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 51.820.100,70 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: Zaključkom Vlade br.351-9647/2016 od 11.10.2016. godine usvojen je Izveštaj radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u sektoru obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, u skladu sa Programom obnove i unapređenja objekata javne namene u sektoru obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite (Zaključak Vlade br.351-3817/2016)  kojim je odobren preliminarni spisak objekata javne namene koji će finansirati Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima iz sredstava koja će biti obezbeđena iz međunarodne razvojne pomoći, finansijskih i nefinansijskih donacija i kredita kao i iz budžeta Republike Srbije u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta i budžeta jedinice lokalne samouprave.

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 6 (šest)  ponuđača:

 1. Grupa ponuđača : Samex Groupr d.o.o. Beograd, ul.Aleksandra Stambolijskog br.26, matični broj 07483031, PIB 101184009, SZR Samex gradnja Boleč, ul. 22. decembar br.2 matični broj 62157836, PIB 105586792 i TVI d.o.o. Beograd ul.Stojana Matića br.44/2, matični broj 20663987, PIB 106707005
 2. Grupa ponuđača: GR Tetra Valjevo, ul. Vojvode Mišića br.66/15, matični broj 55019703, PIB100078006, Termomont d.o.o. Beograd, Braće Nedić br.1, matični broj 07729561, PIB 100290037 i Vatro-as d.o.o. Valjevo, Popučke Ćatin put bb, matični broj 17618202, PIB 103642288
 3. Grupa ponuđača: Modulor d.o.o. Beograd, ul. Nikolaja Saltikova br.61, matični broj 06042902, PIB 100829676 i Tesla sistemi d.o.o. Beograd, ul. Milentija Popovića br.32a, amtični broj 20194596, PIB 104593699
 4. Zajednička ponuda: Gat d.o.o. Novi Sad, ul. Bulevar Oslobođenja br.30A, matični broj 08311137, PIB 100447637 i Axis građevinski biro d.o.o. Novi Sad, ul. Šumadijska 21, matični broj 20554835, PIB 106206387
 5. Zajednička ponuda: GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 29 b, matični broj 07367236, PIB 100068813 i Tehno Vinča d.o.o. Beograd, ul.Trgovačka br.88/8, matični broj 17542702, PIB 1033164226
 6. Zajednička ponuda: GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo, Milovana Glišića br.56, matični broj 20417099, PIB 105592947. SZR Linija, Valjevo, ul. Obilazni put bb, matični broj 55569649, PIB 101900009 , Elektrovolt d.o.o. Valjevo, Knez Mihailova br.77, matični broj 17019490, PIB 100068602, SZR-STR Simon Valjevo, Senjak br.23, matični broj 54720084, PIB100074631 i Frenki alarm d.o.o. Valjevo, Naselje Oslobodioci Valjeva br.73/6, matični broj 07626304, PIB 100070559

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 6.

 1. U ponudi ponuđača GR Tetra Valjevo, Termomont d.o.o. Beograd i Vatro-as d.o.o. Valjevo, uočena je računska greška te je  u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.
 2. U ponudi ponuđača Samex Groupr d.o.o. Beograd, SZR Samex gradnja Boleč i TVI d.o.o. Beograd uočena je računska greška te je  u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.
 3. U ponudi ponuđača Modulor d.o.o. Beograd i Tesla sistemi d.o.o. Beograd, uočena je računska greška te je u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.
 4. U ponudi ponuđača GPD Key d.o.o. Valjevo i Tehno Vinča d.o.o. Beograd uočena je računska greška te je u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.
 5. U ponudi ponuđača Gat d.o.o. Novi Sad i Axis građevinski biro d.o.o. Novi Sad uočena je računska greška te je u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.

Komisija za javnu nabavku je, u skladu sa Rešenjem Republičke komisije za zaštitu

prava u postupcima javnih nabavki br.4-00-734/2017 od 16.06.2017. godine, svojim zahtevom za dodatno objašnjenje tražila dodatna objašnjenja kao i bankarske garancije za ozbiljnost ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom, obzirom da je istim, zbog pokrenutog zahteva za zaštitu prava, istekao rok važnosti.

Pozahtevu za dodatno objašnjenje br.404-9/2017 od 13.07.2017. godine dodatna objašnjenja dostavili su sledeći ponuđači:

 1. GPD Key d.o.o. Valjevo i Tehno Vinča d.o.o. Beograd,
 2. GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo, SZR Linija Valjevo,  Elektrovolt d.o.o. Valjevo, SZR-STR Simon Valjev i Frenki alarm d.o.o. Valjevo
 3. Gat d.o.o. Novi Sad i Axis građevinski biro d.o.o. Novi Sad

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:

– ponuda ponuđača Modulor d.o.o. Beograd i Tesla sistemi d.o.o. Beograd, licenca br.430 na ime Petar I. Vujić je u redu ali nije dostavljena potvrda inženjerske komore i obzirom da je nepotpuna nije uzeta u razmatranje.

– ponuda ponuđača GR Tetra Valjevo, Termomont d.o.o. Beograd i Vatro-as d.o.o. Valjevo jer je kao jedan od dokaza za dokazivanje  uslova  kadrovskog kapaciteta dostavio  ugovor o delu zaključen između GR “Tetra“ Rakić Andrija preduzetnik i Ristivojević Vladana dipl.inženjera elektrotehnike, kao odgovornog izvođača radova za elektroinstalacione radove a isti po Rešenju Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br.4-00-734/2017 od 16.06.2017. godine nije u skladu sa čl.199. Zakona o radu i obzirom da je nepotpuna nije uzeta u razmatranje.

– ponuda ponuđača Samex Groupr d.o.o. Beograd,  SZR Samex gradnja Boleč i TVI d.o.o. Beograd jer po zahtevu za dodatno objašnjenje br.404-9/2011 od 13.07.2017. godine nije  u određenom roku  dostavljena tražena dokumentacija i  kao takva nije uzeta u razmatranje .

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1.Ponuđači – zajednička ponuda: GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo,  SZR Linija Valjevo,  Elektrovolt d.o.o. Valjevo, SZR-STR Simon Valjev i Frenki alarm d.o.o. Valjevo, ponudili su  39.183.255,95 dinara bez PDV-a

2.Ponuđači – zajednička ponuda: Gat d.o.o. Novi Sad i Axis građevinski biro d.o.o. Novi Sad,  ponudili su 41.427.573,00 dinara bez PDV-a

3.Ponuđači – zajednička ponuda :  GPD Key d.o.o. Valjevo i Tehno Vinča d.o.o. Beograd ponudili su 42.235.580,95 dinara bez PDV-a

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo,  SZR Linija, Valjevo,  Elektrovolt d.o.o. Valjevo, SZR-STR Simon Valjevo, i Frenki alarm d.o.o. Valjevo,

zavedena pod brojem 68 i predložio naručiocu njegov izbor.

 1. Podizvođač

Ponuđači će radove  izvršiti  u skladu sa Sporazumom o formiranju konzorcijuma

 1. Lice koje sprovodi postupak

Komisija za javne nabavke u sastavu:Milan Urošević zamenik predsednika, Aleksandar Grahovac zamenik člana Komisije i Veličko Marković član Komisije.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javnu nabavku  i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču

GP Kompresor ing d.o.o. Valjevo, Milovana Glišića br.56, matični broj 20417099, PIB 105592947. SZR Linija, Valjevo, ul. Obilazni put bb, matični broj 55569649, PIB 101900009 , Elektrovolt d.o.o. Valjevo, Knez Mihailova br.77, matični broj 17019490, PIB 100068602, SZR-STR Simon Valjevo, Senjak br.23, matični broj 54720084, PIB100074631 i Frenki alarm d.o.o. Valjevo, Naselje Oslobodioci Valjeva br.73/6, matični broj 07626304, PIB 100070559, zajednička ponuda br.68 od 25.04.2017. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  deset dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE
Milan Urošević

 

Scroll To Top