VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Na osnovu člana 149. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Naručilac: Opštinska uprava Osečina,

Karađorđeva 78, 14253-Osečina

www.osecina.com

Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti

Opis predmeta: Geodetske usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge, br.404-5/2017

Faza postupka javne nabavke u kojoj je podnet zahtev za zaštitu prava: po odluci o dodeli ugovora

Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u postupku predmetne javne nabavke do dononošenja rešenja po zahtevu za zaštitu prava

Scroll To Top