VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru izrada idejnog projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru izrada idejnog projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke izrada idejnog projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka, usluge, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-21/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-21/2018 sa HG “Hidro grupa“ d.o.o. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.10 z/I/p.p 8, matični broj 20263644, PIB 104887158

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 450.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena jedinična cena u iznosi  580.000,00 din. bez PDV-a, a najniža ponuđena jedinična cena iznosi 450.000,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 27.06.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 03.07.2018. godine.

Ugovor je zaključen do izvršenja usluge i predaje dokumentacije.

 

Scroll To Top