VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE: O zaključenom ugovoru izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

OBAVEŠTENJE: O zaključenom ugovoru izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71000000-arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge, broj JN 404-9/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-9/2018 sa Set d.o.o. Šabac, Braće Nedića br.1, matični broj 17526529, PIB103109358

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 3.690.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 3.750.000,00 din. bez PDV-a, a najniža iznosi 3.690.000,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 07.03.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 19.03.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 31.07.2018.godine.

Scroll To Top