VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Održavanje javnog osvetljenja
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Održavanje javnog osvetljenja

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Održavanje javnog osvetljenja

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke održavanje javnog osvetljenja, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge.

Oznaka i naziv:  50000000-usluge održavanja i popravki, broj JN 404-24/2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci :

  • broj 404-24/2017 sa ponuđačem SZR “Fer partner“ Osečina, ulica Cara Dušana br.32, PIB 104776980, matični broj 60494592
  • procenjena vrednost javne nabavke 450.000,00
  • ugovorena vrednost javne nabavke iznosi : 000,00 dinara bez PDV-a, odnosno 540.000,00 dinara sa PDV-om

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 04.09.2017. godine.

Ugovori sa navedenim dobavljačima zaključeni su dana 19.09.2017. godine.

Ugovori su zaključeni do 31.12.2017.godine.

Scroll To Top