VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE za javnu nabavku obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina
OBAVEŠTENJE za javnu nabavku obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

OBAVEŠTENJE za javnu nabavku obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:79710000, broj JN 404-2/2016, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-2/2016 sa G4S Secure Solutions d.o.o, Beograd, Kumodraška 240, matični broj 06043429, PIB 100372941.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 730.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude, od kojih 1 ponuda ne sadrže sva dokumenta definisana konkursnom dokumentacijom i čl.77.Zakona o javnim nabavkama , a u skladu sa čl.75. i 76.predmetnog Zakona i kao takva nije uzeta u razmatranje.

Najviša ponuđena cena u iznosi 300,00 dinara po radnom času, a najniža iznosi 273,00 dinara po radnom času, do iznosa predviđenog budžetom za predmetnu javnu nabavku

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 18.02.2016. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 04.03.2016. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2016.godine.

Scroll To Top