VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBEZBEĐENJE ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE OSEČINA
OBEZBEĐENJE ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE OSEČINA

OBEZBEĐENJE ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE OSEČINA

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com

objavljuje

POZIV za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN404-2/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 79710000.

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i 76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

  • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
  • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
  • da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti , koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda
  • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu , poslovnog i finansijskog kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina,Karađorđeva 78, svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 14 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Opštinske uprave Osečina, odnosno 09.02.2015.godine do 13 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 09.02.2015. godine u 13,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 8,30 do 15,30 časova , 014/451-130,soosecina@open.telekom.rs, www.osceina.com

Konkursna dokumentacija obezbedjenje(pdf)

Konkursna dokumentacija obezbedjenje(word)

Pitanja i odgovori u vezi javne nabavke:

Pitanje:

Poštovani

Molimo vas za pojašnjenje javne nabavke br. 404-2/2015.

U okviru zahteva da ponuđač raspolaže adekvatnim finansijskim i poslovnim kapacitetom stoji uslov:

Da u prethodne tri obračunske godine (2012,2013 i 2014) nije iskazao gubitak u poslovanju.

Koji je potrebno dokazati Izveštajem o bonitetu BON JN za obračunsku 2012., 2013. i 2014. godinu.

Kako još uvek nije završen bilans stanja i bilans uspeha za 2014. godinu ponuđači nisu u mogućnosti da  dostavljaju Izveštaj o bonitetu za naznačene godine. Molimo vas  za ispravku konkursne dokumentacije.

S poštovanjem

Slavica Dimitrijević dipl.ing.

G4S SECURE SOLUTIONS DOO BEOGRAD

Odgovor:

Izvršili smo ispravku u konkursnoj dokumentaciji, tako da su dovoljni dokazi o bonitetu samo iz 2012. i 2013. godine

PITANJE:

Da li se kao sredstva finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i za dobro izvršenje posla mogu dostaviti menica sa meničnim ovlašćenjima i kartonom deponovanih potpisa s obzirom da je iznos od 2% od vrednosti ponude jako mali i da više košta usluga vađenja bankarske garancije i pisma o namerama banke nego iznos koji je predmet garantovanja?“

G4S SECURE SOLUTIONS DOO BEOGRAD

ODGOVOR: “kao sredstva finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i za dobro izvršenje posla mogu se dostaviti menica sa meničnim ovlašćenjima i kartonom deponovanih potpisa.“

 

PITANJE:

„U konkursnoj dokumentaciji naveden je rok važnosti ugovora 31.12.2015.godine a nije naveden okvirni datum početka važenja ugovora tako da različiti ponuđači mogu praviti kalkulaciju sa različitim brojem nedelja a samim tim bi ponude bile neuporedive.“

G4S SECURE SOLUTIONS DOO BEOGRAD

ODGOVOR: “u obrascu 3. konkursne dokumentacije navedeno je da se cena izrazi na nedeljnom nivou a ne na godišnjem.“

Scroll To Top