VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izgradnja uličnog osvetljenja u ul.Ostružanjski put u dužini od 600m
ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izgradnja uličnog osvetljenja u ul.Ostružanjski put u dužini od 600m

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izgradnja uličnog osvetljenja u ul.Ostružanjski put u dužini od 600m

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-28/2018
Broj odluke: 404-28/2018
Datum:28.08.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Fer partner“ Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980, ponuda br.88, od 23.08.2018.godine, u postupku javne nabavke izgradnja uličnog osvetljenja u ul.Ostružanjski put u dužini od 600m – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 17.08.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, radovi, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, izgradnja uličnog osvetljenja u ul.Ostružanjski put u dužini od 600m, br. 404-28/2018, a dana 17.08.2018. godine objavio poziv na internet stranici opštine Osečina i dostavio poziv na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje – radovi.

Predmet javne nabavke je izgradnja uličnog osvetljenja u ul.Ostružanjski put u dužini od 600m, radovi .

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 480.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

 1. “Bos projekt“ d.o.o. Valjevo, Braće Nedića 13/A, matični broj 17025201, PIB 101492801
 2. “Om-elektro“ Loznica, Save Kovačevića 9/10, matični broj 62721570, PIB 107405616
 3. SZR “Fer partner“ Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. SZR “Fer partner“ Osečina, ponudio je cenu 499.080,00 din. bez PDV-a;
 2. “Om – elektro“ d.o.o. Valjevo, ponudio je cenu 549.000,00 din. bez PDV-a;
 3. “Bos projekt“ d.o.o. Valjevo , ponudio je cenu 742.000,00 din bez PDV-a .

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda SZR “Fer partner“ Osečina i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije, Željko Andrić član Komisije i Veličko Marković član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR “Fer partner“ Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980, ponuda br.88, od 23.08.2018.godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

 

Milan Urošević

Scroll To Top